Artik
Артём   Ukraine
 
 
Không có thông tin nào được cấp.
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 49 ngày trước
1 lệnh cấm VAC được ghi nhận | Thông tin
51 ngày từ lần cấm cuối

Hoạt động gần đây

314 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 2 Thg05
13.7 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 20 Thg04
0.6 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 6 Thg02, 2017