Havdgar
Havdgar   Russian Federation
 
 
Không có thông tin nào được cấp.
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 74 ngày trước
1 lệnh cấm VAC được ghi nhận | Thông tin
82 ngày từ lần cấm cuối

Hoạt động gần đây

131 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 7 Thg12, 2018
4.1 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 5 Thg12, 2018
68 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 2 Thg12, 2018