BooX
 
 
Không có thông tin nào được cấp.
Đang trên mạng
Thông số Salien
Cấp độ đạt được
21
Trùm đã chiến đấu
15

Điểm kinh nghiệm đạt được
17,553,947
AschmidtOhren 27 Thg02 @ 1:29pm 
Adding you for your SG win
𝓦𝓑𝓕𝟑 🐾 31 Thg12, 2018 @ 8:34am 
:fod2heart::fod2heart::fod2heart::Machine::fod2heart::fod2heart::fod2heart::Machine::Ark69::Machine::fod2heart::fod2heart::fod2heart:
:Machine::Machine::fod2heart::Machine::fod2heart::Machine::fod2heart::Machine::Ark69::Machine::fod2heart::Machine::fod2heart:
:fod2heart::fod2heart::fod2heart::Machine::fod2heart::Machine::fod2heart::Machine::Ark69::Machine::fod2heart::fod2heart::fod2heart:
:fod2heart::Machine::Machine::Machine::fod2heart::Machine::fod2heart::Machine::Ark69::Machine::Machine::Machine::fod2heart:
:fod2heart::fod2heart::fod2heart::Machine::fod2heart::fod2heart::fod2heart::Machine::Ark69::Machine::Machine::Machine::fod2heart:
• LuH ♡ 30 Thg12, 2018 @ 2:43pm 
:starskyfaerie: ☆ ° ♥〃´`)
 ,·´ ¸,·´`)
 (¸,·´ (¸*:nekoheart: Happy New Year :Star_Z:〃´`)
          ,·´ ¸,·´`)
          (¸,·´ (¸ * ☆ :nightbutterfly:
tony_shau 23 Thg9, 2018 @ 3:49pm 
中秋快樂,Happy Moon Cake Festival:ChiyokoSmile:
coolcoolwei 22 Thg9, 2018 @ 3:21pm 
中秋節佳節愉快~
阿狄丽娜 8 Thg06, 2018 @ 5:15am 
恭喜在7L获赠What is love?,请通过steam联系我