Bloodvayne
Scott Miller   Pennsylvania, United States
 
 
I believe that if life gives you lemons, you should make lemonade. And try to find somebody whose life has given them vodka, and have a party. -Ron White
Đang trên mạng
Hi I am Bloodvayne!
No I will probably not friend you. Don't be :steamsalty:
Trò chơi yêu thích
1,335
Giờ đã chơi
35
Thành tựu
Nhóm yêu thích
Planet Half-Life - Nhóm công khai
News, Screenshots, Reviews, Previews, Guides
260
Thành viên
2
Đang chơi
67
Trên mạng
0
đang trò chuyện

Hoạt động gần đây

1,335 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 26 Thg02
0.1 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 27 Thg11, 2018
0.2 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 27 Thg11, 2018