Bloodvayne
Scott   Pennsylvania, United States
 
 
I believe that if life gives you lemons, you should make lemonade. And try to find somebody whose life has given them vodka, and have a party. -Ron White
Đang trên mạng
Hi I am Bloodvayne!
No I will probably not friend you. Don't be :steamsalty:
Trò chơi yêu thích
1,397
Giờ đã chơi
37
Thành tựu
Nhóm yêu thích
Planet Half-Life - Nhóm công khai
News, Screenshots, Reviews, Previews, Guides
301
Thành viên
8
Đang chơi
98
Trên mạng
0
đang trò chuyện
Thông số Salien
Cấp độ đạt được
25
Trùm đã chiến đấu
36

Điểm kinh nghiệm đạt được
42,189,901
Steam Replay 2022
Replay 2022

Hoạt động gần đây

7.0 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 30 Thg11
12.7 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 27 Thg11
186 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 18 Thg11