Bahmut
Chris   Nordrhein-Westfalen, Germany
 
 
Không có thông tin nào được cấp.
Đang trên mạng
Trưng bày thành tựu
3,840
Thành tựu
23
Trò chơi toàn vẹn
34%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân
Thông số Salien
Cấp độ đạt được
25
Trùm đã chiến đấu
28

Điểm kinh nghiệm đạt được
39,224,002

Hoạt động gần đây

19.5 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 13 Thg04
2.3 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 12 Thg04
0.6 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 7 Thg04