аsdf
Russian Federation
 
 
Each battle brings me one step closer to perfection.
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 5 ngày trước

Hoạt động gần đây

8,121 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 19 Thg05
485 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 13 Thg05
38 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 12 Thg05
< >
Bình luận
Would you like to write a book? (About what?)
>> 🌂🥗🐝🍆🍧 <<
Forever 24 Thg12, 2018 @ 4:45am 
Merry Christmas! :Gifted:
WareZ 6 Thg08, 2018 @ 10:13am 
+rep :D
1stShooter 4 Thg03, 2017 @ 2:08pm 
+rep
TANK LEVEL 999 (NO ANTIAIM) 1 Thg03, 2017 @ 2:39pm 
+rep