1.6 giờ được ghi nhận
Huy hiệu Rozkol
Militiaman lvl-1
Cấp 1, 100 XP
Mở khóa vào 19 Thg12, 2018 @ 9:09pm
On guard of rest
1 trong 5, sê-ri 1
Novorossia Warrior
2 trong 5, sê-ri 1
Battle
3 trong 5, sê-ri 1
Warm imagination
4 trong 5, sê-ri 1
Sweat Dreams
5 trong 5, sê-ri 1