1.5 giờ được ghi nhận
Huy hiệu Fall of Civilization
Oblivious
Cấp 1, 100 XP
Mở khóa vào 19 Thg12, 2018 @ 9:05pm
The Hunter
1 trong 6, sê-ri 1
The Savage
2 trong 6, sê-ri 1
The Tyrant
3 trong 6, sê-ri 1
The Cook
4 trong 6, sê-ri 1
The Archer
5 trong 6, sê-ri 1
The Mad Scientist
6 trong 6, sê-ri 1