1.5 giờ được ghi nhận
Huy hiệu BitRay
Mr.Red
Cấp 3, 300 XP
Mở khóa vào 19 Thg12, 2018 @ 8:59pm
Mr.BITRAY Red
1 trong 5, sê-ri 1
Mr.BITRAY Green
2 trong 5, sê-ri 1
Mr.BITRAY Blue
3 trong 5, sê-ri 1
Mr.BITRAY Brown
4 trong 5, sê-ri 1
Mr.BITRAY Purple
5 trong 5, sê-ri 1