2.5 giờ được ghi nhận
Huy hiệu Fortified
Disruptor
Cấp 3, 300 XP
Mở khóa vào 19 Thg12, 2018 @ 8:57pm
The Spaceman
1 trong 6, sê-ri 1
The Rocket Scientist
2 trong 6, sê-ri 1
The Agent
3 trong 6, sê-ri 1
The Captain
4 trong 6, sê-ri 1
The Scientists
5 trong 6, sê-ri 1
The Infantry
6 trong 6, sê-ri 1