3.0 giờ được ghi nhận
Huy hiệu Between Me and The Night
Intermediate Gamer
Cấp 2, 200 XP
Mở khóa vào 19 Thg12, 2018 @ 8:58pm
The Arcade
1 trong 12, sê-ri 1
The Ghost
2 trong 12, sê-ri 1
The Girl
3 trong 12, sê-ri 1
The Archer
4 trong 12, sê-ri 1
The Shadow Knight
5 trong 12, sê-ri 1
It
6 trong 12, sê-ri 1
The Cat
7 trong 12, sê-ri 1
The Keykeeper
8 trong 12, sê-ri 1
I was a little boy
9 trong 12, sê-ri 1
I was a teenager
10 trong 12, sê-ri 1
I am
11 trong 12, sê-ri 1
The Knight
12 trong 12, sê-ri 1