ANG3L1C SH@DOW HUNT3R
Kings Park, New York, United States
 
 
👮🏻 𝑰𝑵 𝑴𝑬𝑺𝑺𝑨𝑮𝑬𝑺, 𝑰 𝒘𝒊𝒍𝒍 𝒏𝒆𝒗𝒆𝒓 𝒅𝒊𝒓𝒆𝒄𝒕 𝒚𝒐𝒖 𝒕𝒐 𝒂𝒏𝒚 𝒍𝒊𝒏𝒌... 𝑮𝒆𝒕 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒉𝒆𝒂𝒅 𝒔𝒕𝒓𝒂𝒊𝒈𝒉𝒕 𝒂𝒏𝒅 𝒅𝒐 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒐𝒘𝒏 𝒅𝒂𝒎𝒏 𝒓𝒆𝒔𝒆𝒂𝒓𝒄𝒉 .👮🏻
𝑯𝒆𝒓𝒆 𝒂𝒓𝒆 𝒕𝒉𝒆 𝒍𝒊𝒏𝒌𝒔 𝒚𝒐𝒖 𝒎𝒊𝒈𝒉𝒕 𝒇𝒊𝒏𝒅 𝒖𝒔𝒆𝒇𝒖𝒍.🔻🔻🔻
⦁⦁ 🅢🅣🅔🅐🅜 🅡🅔🅟 ⦁⦁
⦁⦁ 🅂 🅃 🄴 🄰 🄼 🅃 🅁 🄰 🄳 🄴 🅂 [www.steamtrades.com] ⦁⦁
⦁⦁ 🅡🅔🅓🅓🅘🅣 ⦁⦁
⦁⦁ 🄴 🅂 🄻 🄿 🄻 🄰 🅈 [play.eslgaming.com] ⦁⦁
⦁⦁ 𝓭𝓲𝓼𝓬𝓸𝓻𝓭 𝑨𝒏𝒈3𝒍 𝑯𝒖𝒏𝒕3𝒓#0055 ⦁⦁
現在オフラインです。
作品ショーケース
A$|-|
2 1
Welcome to my profile
░░ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ░░
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬💢💢💢💢▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
░░ 💢▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒💢 ░░
░░█▒▒▒█ ▒▒█▀▀ ▒█ ▒▒▒█▀▀ ▒▒█▀█ ▒█▀█▀█ ▒▒█▀▀ ░░
░░█▒█▒█ ▒▒█▀▀ ▒█ ▒▒▒█ ▒▒▒▒█▒█ ▒█▒█▒█ ▒▒█▀▀ ░░
░░▀▀▀▀▀ ▒▒▀▀▀ ▒▀▀▀ ▒▀▀▀ ▒▒▀▀▀ ▒▀▒▒▒▀ ▒▒▀▀▀ ░░
░░ 💢▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒💢 ░░
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬💢💢💢💢▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
╭━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━╮
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
💢 !!! 𝑴𝑨𝑲𝑬 𝑺𝑼𝑹𝑬 !!! 🅨🅞🅤 𝑨𝒓𝒆 𝑫𝒆𝒂𝒍𝒊𝒏𝒈 𝒘𝒊𝒕𝒉 𝒕𝒉𝒆 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒆𝒄𝒕 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏
💢 𝓘 𝒘𝒊𝒍𝒍 𝒏𝒆𝒗𝒆𝒓 𝒂𝒅𝒅 🅨🅞🅤 𝒇𝒓𝒐𝒎 𝒂𝒏𝒐𝒕𝒉𝒆𝒓 𝒂𝒄𝒄𝒐𝒖𝒏𝒕 𝒕𝒐 𝒕𝒓𝒂𝒅𝒆 !
💢 𝓘 𝒅𝒐𝒏'𝒕 𝒅𝒐 𝒈𝒂𝒎𝒃𝒍𝒊𝒏𝒈, 𝒏𝒐𝒓 𝒅𝒐 𝓘 𝒂𝒔𝒌 𝒇𝒐𝒓 𝒊𝒕𝒆𝒎𝒔 𝒐𝒏 𝒍𝒐𝒂𝒏 !
💢 𝓒𝒐𝒏𝒕𝒂𝒄𝒕 𝒎𝒆 𝒐𝒏 𝑺𝒕𝒆𝒂𝒎 𝑨𝒏𝒅 𝑹𝒆𝒅𝒅𝒊𝒕/ 𝑫𝒊𝒔𝒄𝒐𝒓𝒅 𝒕𝒐 𝒎𝒂𝒌𝒆 𝒔𝒖𝒓𝒆 !
💢 𝓣𝒓𝒚 𝒕𝒐 𝒂𝒗𝒐𝒊𝒅 𝒈𝒆𝒕𝒕𝒊𝒏𝒈 𝓢𝓒𝓐𝓜𝓜𝓔𝓓 𝒃𝒚 𝒂𝒏 𝓘𝓜𝓟𝓔𝓡𝓢𝓞𝓝𝓐𝓣𝓞𝓡 !
💢 𝓛𝒐𝒐𝒌 𝒇𝒐𝒓 ''𝓐𝓼𝓱'𝓼 𝓣𝓻𝓪𝓭𝓮𝓶𝓪𝓻𝓴''
▒ ▒ ▒ ▬● 𝒂 𝑯𝒀𝑬𝑵𝑴𝑶𝑼 𝒄𝒐𝒖𝒓𝒊𝒆𝒓 𝒘𝒊𝒕𝒉
▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▬● 𝓕𝒊𝒏𝒂𝒍 𝒔𝒕𝒚𝒍𝒆 𝑼𝒏𝒍𝒐𝒄𝒌𝒆𝒅 (𝑺𝒕𝒚𝒍𝒆 17)
💢 𝓑𝒆 𝒑𝒐𝒍𝒊𝒕𝒆 𝒂𝒏𝒅 🅨🅞🅤 𝒘𝒊𝒍𝒍 𝒈𝒆𝒕 𝒕𝒉𝒆 𝒔𝒂𝒎𝒆 𝒊𝒏 𝒓𝒆𝒕𝒖𝒓𝒏.💢
╰━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━╯
░░░ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ░░░

ꜰᴏʟʟᴏᴡ ᴜꜱ ᴏɴ
💢 𝓣𝔀𝓲𝓽𝓬𝓱 [www.twitch.tv]
𝓪𝓷𝓭
💢 𝓨𝓸𝓾𝓽𝓾𝓫𝓮

💢𝓝𝒐𝒕 𝑺𝒕𝒓𝒆𝒂𝒎𝒊𝒏𝒈 𝑻𝒆𝒎𝒑𝒐𝒓𝒂𝒓𝒊𝒍𝒚, 𝑾𝒊𝒍𝒍 𝒔𝒕𝒂𝒓𝒕 𝒂𝒈𝒂𝒊𝒏 𝒔𝒐𝒐𝒏 !
💢 𝓦𝒆 𝒅𝒐 𝒈𝒊𝒗𝒆𝒂𝒘𝒂𝒚𝒔 𝒊𝒏 𝒔𝒕𝒓𝒆𝒂𝒎𝒔 𝑶𝒏 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒓𝒅𝒂𝒚𝒔, 💢
💢 (𝓞𝒏𝒍𝒚 𝒇𝒐𝒓 𝒍𝒊𝒗𝒆 𝒂𝒏𝒅 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒆 𝒑𝒂𝒓𝒕𝒊𝒄𝒊𝒑𝒂𝒏𝒕𝒔) 💢💢 𝓝𝒐 F̜̩̣͚̦̩̖̊ͮ̊͋̉͆ͅRe͛͛̀̽̉̌͐̊ͨ͐ͯEḃ̙̥͔̥̠̞̖̱͆͊̊̾̇ͤ̈́Ies̰͓̯͕̳͓̋ͫ̇͐̄̾ 𝒇𝒐𝒓 𝒂𝒏𝒚𝒐𝒏𝒆 !!! 𝒀𝒖𝒑 𝑻𝒉𝒂𝒕 𝑴𝒆𝒂𝒏𝒔 🅨🅞🅤 𝒂𝒔 𝒘𝒆𝒍𝒍💢


░░░ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ░░░
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
𝓣𝑶 𝑨𝑫𝑫 𝑴𝑬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
💢🅨🅞🅤 𝒔𝒉𝒐𝒖𝒍𝒅 𝒉𝒂𝒗𝒆 𝒑𝒍𝒂𝒚𝒆𝒅 𝑫𝑶𝑻𝑨 2 𝒘𝒊𝒕𝒉 𝒎𝒆
...........💢𝒂𝒏𝒅 𝒑𝒓𝒐𝒗𝒆𝒏 𝒚𝒐𝒖𝒓𝒔𝒆𝒍𝒇 𝒘𝒐𝒓𝒕𝒉𝒚 !

𝓘 𝒘𝒊𝒍𝒍 𝒏𝒐𝒕 𝒂𝒅𝒅 𝒂𝒏𝒚𝒐𝒏𝒆 𝒘𝒉𝒐 ⊡⊡
💢 𝑺𝒆𝒏𝒅𝒔 𝒎𝒆 𝒂 𝒓𝒆𝒒𝒖𝒆𝒔𝒕 𝒘𝒊𝒕𝒉𝒐𝒖𝒕 𝒎𝒆𝒆𝒕𝒊𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒆 𝒄𝒓𝒊𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂
💢 𝓣𝒓𝒂𝒅𝒆/ 𝓥𝓐𝓒 𝒃𝒂𝒏𝒏𝒆𝒅
💢 𝓗𝒂𝒔 𝒂 𝑷𝒓𝒊𝒗𝒂𝒕𝒆 𝑷𝒓𝒐𝒇𝒊𝒍𝒆
💢 𝑯𝒂𝒔 𝒂 𝑳𝒐𝒘 𝒍𝒆𝒗𝒆𝒍 𝒑𝒓𝒐𝒇𝒊𝒍𝒆,
...........💢𝒍𝒆𝒔𝒔 𝒕𝒉𝒂𝒏 1000 𝒑𝒍𝒂𝒚𝒆𝒅 𝒉𝒐𝒖𝒓𝒔 & 𝒏𝒐 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒐𝒓𝒚 !

💢 𝑼𝒏𝒍𝒆𝒔𝒔 𝒚𝒐𝒖 𝒂𝒓𝒆 𝒔𝒐𝒎𝒆 𝑫𝒐𝒑𝒆 𝑨𝒔𝒔 𝑵𝒊𝒈𝒈𝒂 💢

𝓣𝒉𝒂𝒏𝒌𝒔 𝒇𝒐𝒓 𝒓𝒆𝒂𝒅𝒊𝒏𝒈
░░░ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ░░░
トレードしたいアイテム
5,723
アイテム所有
244
トレード完了
3,453
回マーケットで取引
𝑨𝒔 𝒂 𝒄𝒐𝒍𝒍𝒆𝒄𝒕𝒐𝒓, 𝒊 𝒘𝒊𝒍𝒍 𝒎𝒐𝒔𝒕𝒍𝒚 𝒃𝒆 𝒃𝒖𝒚𝒊𝒏𝒈 𝒊𝒕𝒆𝒎𝒔, 𝒂𝒏𝒅 𝒉𝒂𝒓𝒅𝒍𝒚 𝒆𝒗𝒆𝒓 𝒔𝒆𝒍𝒍𝒊𝒏𝒈 𝒂𝒏𝒚𝒕𝒉𝒊𝒏𝒈 𝒃𝒆𝒔𝒊𝒅𝒆 𝒕𝒊 8/ 9 𝒄𝒂𝒄𝒉𝒆 / 𝒕𝒓𝒆𝒂𝒔𝒖𝒓𝒆 𝒊𝒕𝒆𝒎𝒔

𝒔𝒐 𝒕𝒉𝒆𝒔𝒆 𝒊𝒕𝒆𝒎𝒔 𝒂𝒓𝒆 💢💢 𝑵𝑶𝑻 𝑼𝑷 𝑭𝑶𝑹 𝑻𝑹𝑨𝑫𝑬 💢💢, 𝒊𝒏𝒔𝒕𝒆𝒂𝒅 𝒕𝒉𝒆𝒚 𝒂𝒓𝒆 𝒋𝒖𝒔𝒕 2𝒏𝒅 𝒔𝒉𝒐𝒘𝒄𝒂𝒔𝒆
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
::2015coal::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::2015coal::
::2015coal::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::2015coal::
::2015coal::redstarkr::redstarkr::2015coal::2015coal::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::redstarkr::redstarkr::redstarkr::2015coal::
::2015coal::redstarkr::redstarkr::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::redstarkr::redstarkr::redstarkr::2015coal::
::2015coal::redstarkr::redstarkr::redstarkr::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::redstarkr::redstarkr::redstarkr::2015coal::
::2015coal::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::redstarkr::redstarkr::redstarkr::2015coal::
::2015coal::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::2015coal::2015coal::2015coal::redstarkr::redstarkr::redstarkr::2015coal::
::2015coal::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::2015coal::2015coal::redstarkr::redstarkr::redstarkr::2015coal::
::2015coal::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::2015coal::
::2015coal::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::2015coal::
::2015coal::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::2015coal::
::2015coal::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::2015coal::
::2015coal::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::2015coal::
::2015coal::redstarkr::redstarkr::2015coal::2015coal::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::2015coal::
::2015coal::redstarkr::redstarkr::2015coal::2015coal::2015coal::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::redstarkr::redstarkr::redstarkr::2015coal::
::2015coal::redstarkr::redstarkr::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::redstarkr::redstarkr::2015coal::
::2015coal::redstarkr::redstarkr::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::redstarkr::redstarkr::2015coal::
::2015coal::redstarkr::redstarkr::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::redstarkr::redstarkr::2015coal::
::2015coal::redstarkr::redstarkr::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::redstarkr::redstarkr::2015coal::
::2015coal::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::redstarkr::2015coal::
`````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
もっとも稀な実績ショーケース
ワークショップショーケース
Desert Traveller
1,220人が評価
作成者 - Yestar™
スクリーンショットショーケース
Middle-earth™: Shadow of Mordor™
2 4 1
レビューショーケース
a classic, well made, offering multiple options. -non dungeon- dungeon game :P
お気に入りのガイド

最近のアクティビティ

記録時間: 4,203 時間
4月14日 に最後にプレイ
記録時間: 2.8 時間
4月5日 に最後にプレイ
記録時間: 15.7 時間
1月27日 に最後にプレイ
oloMetanHecd 3月22日 6時24分 
hi mate, can you add me? just for a quick chat
DuckPhobia 2020年7月23日 2時13分 
Shattered Greatsword boi here
Nightmare.SlarkyBoi 2020年7月7日 14時03分 
Nice person and 100% trusted
ZaiChan 2020年7月5日 21時18分 
Kamran waheed cache
Dracula 2020年7月4日 14時40分 
Sent you req for future purchases for Dota 2
exodia275 2020年7月3日 5時20分 
Sent friend request for underlord and warlock set