Huy hiệu Age of Empires II (2013)
Conversion Noob
Cấp 1, 100 XP
Mở khóa vào 17 Thg05, 2017 @ 4:00am
King of Memes
1 trong 8, sê-ri 1
A Deadly Game
2 trong 8, sê-ri 1
Capture the Relic
3 trong 8, sê-ri 1
The Knight Rider
4 trong 8, sê-ri 1
Castle Blood
5 trong 8, sê-ri 1
Teutonic Trebuchet
6 trong 8, sê-ri 1
Going Berserk
7 trong 8, sê-ri 1
Fog of War
8 trong 8, sê-ri 1