Patman224
Grandpapy   Goulburn, New South Wales, Australia
 
 
──────▄▌▐▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀▀▌
───▄▄██▌█ beep beep
▄▄▄▌▐██▌█ i have autism
███████▌█▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ ▄▄▄▄▄▄▌
▀(@)▀▀▀▀▀▀▀(@)(@)▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀(@)▀
This is an alt account for multiplayer games

Discord Server: https://discord.gg/r8ryR2B
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 16 giờ, 34 phút trước
Trưng bày thành tựu
390
Thành tựu
1
Trò chơi toàn vẹn
31%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân

Hoạt động gần đây

635 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 19 Thg10
12.2 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 18 Thg10
5.2 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 18 Thg10
Patman224 15 Thg08 @ 3:50am 
what's up?
ルーサー 14 Thg08 @ 5:12am 
Hi please add me i really need you to talk
Patman224 11 Thg07 @ 6:35am 
ty
Mr_Ralph 11 Thg07 @ 4:11am 
68666666888888688666886888888
68666666866668688666886866666
68666666866668688666886866666
68666666866668688666886888888
68666666866668668868866866666
68666666866668666888666866666
68888886888888666686666888888
66666666666666666666666666666
68666668688888686668666666866
66866686686668686668666866686
66686866686668686668666666668
66668666686668686668666666668
66668666686668686668666866686
66668666688888688888666666866
66666666666666666666666666666

Step 1: Highlight all numbers.
Step 2: Click ctrl F.
Step 3: Click 8 once.
Step 4: You'll see what it says
Patman224 9 Thg07 @ 1:19am 
xd thanks son
Mr_Ralph 9 Thg07 @ 12:44am 
...........∩___∩
  | ノ   ヽ /⌒ )
 /⌒) (゚)  (゚) | .|   ▂ ▪ ▂▄▅▆▇■▀▀〓◣▬ ▪ ■ … .
 / /  ( _●_) ミ/ .▂▅■▀ ▪ ■ ▂¨ ∵▃ ▪ ・
.( ヽ |∪| /  ◢▇█▀ ¨▂▄▅▆▇██■■〓◥◣▄
 \  ヽノ / ■ ▂▅██▅▆▇██■〓▀▀ ◥◣ ∴ ▪ .
 /   / ▅▇███████▀ ▪ ∴ ….▅ ■ ◥◣
 |  _つ◥▅▆▇████████▆▃▂ ▪ ■▂▄▃▄▂
 | /ω\ \ ■ ¨ ▀▀▀■▀▀▀ ▪ ■ ∴‥
 | /   ) )
 ∪   ( \
    \_)