BADTIMES.DOC
CASSETTE   United States
 
 
:frame01::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame03:
:StarzB::StarzS:                                                      𝗔𝗡𝗦𝗪𝗘𝗥 𝗧𝗢 𝗧𝗛𝗘 𝗖𝗔𝗟𝗟 𝗢𝗙 𝗡𝗜𝗡𝗘
:frame07::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame05:

:bu_2:▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔:bu_1:
|                                                                                                        ⎯⠀❐⠀⤬⠀  ⠀|
|          :frame01::frame02::frame03:     ɴᴏᴡ ᴘʟᴀʏɪɴɢ          ⠀⠀ ⠀⠀⠀ 𝕃𝕒𝕚𝕜𝕒 - 𝔹𝕒𝕕𝕥𝕚𝕞𝕖𝕤                      |
|          :frame08::elkelly::frame04:     ▬▬▬▬▬▬▬:p2aperture:▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬                          ⠀|
|          :frame07::frame06::frame05:  ⠀ ◄◄⠀▐▐ ⠀►►⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀1:39 / 3:06 ⠀ ─⦿──     :F1cog:⠀ ⠀ |
|                                                  ⠀                                                                     |
:ru_2:–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––:Cursor_Z:–––––––––––:ru_1:

                  :frame01::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame03:
                    𝗙𝗔𝗧𝗛𝗘𝗥 𝗣𝗔𝗬𝗠𝗢𝗡 𝗞𝗜𝗡𝗚 𝗗𝗜𝗩𝗜𝗡𝗘                                                 :StarzS::StarzR:
:SpaceCheckBall::frame06:      :frame07::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame05:
:doublenickels::doublenickels::doublenickels:¸,ø¤º°` 
 
:bu_2:⠀⠀✪⠀:SpaceCheckBall::frame06:¨˜ˆ”°¹~•-.„¸⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀░⠀▓░:Binary_v2::frame02:⠀⠀ ⠀⠀..・゚’:lockp:⠀,⠀:hot_springs:⠀* :⠀:frame06::qrcode:⠀`⠀.:* ✦ :bu_1:
⠀⠀▓⠀⠀⠀  ᴄᴀꜱꜱᴇᴛᴛᴇ ⠀⠀⠀⠀* + .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀:47_barcode::frame02:⠀⠀°☆.。.:*+⠀:lineasquare: ⠀✪⠀⠀ ✩‧₊˚⠀:lucif4r::Woman_Z: *⠀☆.:corerainbow::top:
⠀⠀⠀⠀    ═══════════ :ottofon:─────.──────── ─. ──────:lineasquare:────:medipak:─+ ─ * ─✩─:stop::_9_:───✦˚
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀:tfhi::_ExM_:𝙂𝙀𝙉𝙀𝙎𝙄𝙎:ᴛʜᴇ ᴏʀɪɢɪɴ, ʙᴇɢɪɴɴɪɴɢ,:lineasquares: ᴛʜᴇ ғᴏʀᴍ𝕒𝕥𝕚𝕠𝕟 𝕠ғS̶͇͊̓͝Ö̸̜̼̼̫́͆̇́M̶̢̅Ě̸̫͕͚̀͝T̷̼̠̀Ḫ̵́͒͋̊ͅI̵̛̮͑̏N̴̻͖̔͊G̵̩͊̏͑̕
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀sᴛᴜᴘɪᴅ ᴀʀᴛғ:tfcu:ᴋ sᴛᴀʀᴠɪɴɢ ɢᴀᴍᴇᴅᴇᴠ. ᴍᴏsᴀɪᴄ ᴅɪsᴘOsɪᴛɪᴏɴ. ɪ 𝕒𝕥𝕖 :premium1:ᖴᖇOᗰ°.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀enᴛᴇʀᴘʀɪsᴇ ᴀɴᴅ ᴅʀᴀɴᴋ ғʀᴏᴍ ᴄᴏᴄʏᴛᴜs. ɴᴏt ᴇɴɢᴀɢɪɴɢ ɪɴ ᴅɪs𝕣𝕖sᴘᴇᴄᴛ𝕗𝕦𝕝:spmusic:
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴅɪsᴄᴜssɪᴏɴs ᴀʙoᴜᴛ :cubetoy: ᴍs ᴘᴀɪɴᴛ, sᴏ ɢᴇᴛ ᴀ ғʀᴇᴀᴋɪɴɢ ʟɪ𝕗𝕖, 𝕓𝕦ᴅᴅʏ !! :notemusic:☆.。
⠀⠀⠀⠀⠀   system ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀:steamthis: 。・:*:・゚☆ ̣̮ ̥ ⋆ˊˎ-:tmmleaves:
⠀⠀⠀⠀    ═══════════ :pablopic:───⊱⋆⊰─────────────────────── / . ────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʀʏᴢᴇɴ 9 5950x⠀⠀:StarzS:⠀ Gᴇғᴏʀᴄᴇ RTX 3090⠀:StarzS:⠀⠀ROG STRIX x570-ᴇ

⠀⠀⠀⠀    programs
⠀⠀⠀⠀    ═══════════ :elkelly:──────────────────────────────────────────── . ─
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴍs ᴘᴀɪɴᴛ₍98₎⠀⠀:StarzS:⠀⠀ ᴘᴀɪɴᴛ.ɴᴇᴛ⠀⠀:StarzS:⠀⠀ ⠀⠀⠀sᴀɪ⠀⠀⠀⠀:StarzS:⠀⠀ ᴘɪᴄᴏᴄᴀᴅ

⠀⠀⠀⠀⠀⠀      music ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀:loaded_dice:
⠀⠀⠀⠀    ═══════════ :fstella:───────────────────────────────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀    ʙᴏssᴀ ɴᴏᴠᴀ⠀⠀:StarzS:⠀⠀ ᴅᴀʀᴋ ᴛʀᴀᴘ⠀⠀:StarzS:⠀⠀ sʏɴᴛʜᴡᴀᴠᴇ⠀⠀:StarzS:⠀⠀ ᴇʟᴇᴄᴛʀᴏᴘᴏᴘ

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀  crew
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀──────:Cursor_Z:────────────────────────────────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 「♧」 「♤」 「♡」 「♢」 「▦」 「♢」 「♡」 「♤」 「♧」
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀──────────────────────────────────────────────────────:cubetoy:

⠀⠀⠀⠀⠀⠀ required ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀   contact
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀─────────────────────────⠀⠀⠀⠀⠀ ────────────────────░▓░──
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀:47_thumb_up: ʟᴠʟ 30⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Nᴏ ᴠᴀᴄ ʙᴀɴs :47_thumb_down: ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴍsɢ ᴍᴇ ᴀɴʏ ʀᴇᴀsᴏɴ ᴀɴʏ ᴛɪᴍᴇ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ʟᴇᴀᨆᴇ ᴀ ᴄᴏᴍᴍᴇɴ𝜏 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᴅᴏɴᴛ ʙᴇ ᴍᴀᴅ ʟᴏᴠᴇ ʏᴏᴜʀ ᴘɪɴɢs
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀─────────────────────────⠀⠀⠀⠀⠀ ─────────────────────────
:ru_2:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀:ru_1:
< >
Comments
CheekyChan Aug 1 @ 12:32am 
:lunar2019piginablanket:
BoDJangles Jul 31 @ 11:34am 
:momocat: