Baller
D.M.   Switzerland
 
 


they come around but they never come close to.
Artwork Showcase
­
15 6
◸⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀◹

——————————————————⠀ Bᴀʟʟɪɴ' ᴛᴏ ᴛʜᴇ ᴍᴀx ⠀—————————————————

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀        ╱╲
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀      ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀    
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀      ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀    
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀——— ⠀     ɴᴏᴛ ᴀᴄᴄᴇᴘᴛɪɴɢ ʀᴀɴᴅᴏᴍ ʀᴇǫᴜᴇsᴛs. ⠀ ———
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀       ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀      ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀    

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀        ╲╱
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀    ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀        ⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀——— ⠀⠀ sᴛᴏᴘᴘᴇᴅ ᴛʀᴀᴅɪɴɢ, ᴊᴜsᴛ ᴘʟᴀʏɪɴɢ. ⠀⠀ ———

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀    ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀        ⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀        ╱╲
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀凸(¬‿¬)凸
——————————————————————————————————————————————

◺⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀◿
ashurin ✝ Aug 15 @ 9:36am 
ᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ :tinder::ppgb_marika:
ashurin ✝ Aug 15 @ 9:35am 
ᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ :tinder::ppgb_marika:
ashurin ✝ Jul 22 @ 10:29am 
:winlvl::elementomega::pg_star::pg_star::pg_star::pg_star::pg_star::elementomega::winlvl:
:elementomega::pg_star::vheart::vheart::pg_star::vheart::vheart::pg_star::elementomega:
:pg_star::vheart::crystalz2::crystalz2::vheart::crystalz2::crystalz2::vheart::pg_star:
:pg_star::vheart::crystalz2::crystalz2::crystalz2::crystalz2::crystalz2::vheart::pg_star:
:pg_star::pg_star::vheart::crystalz2::crystalz2::crystalz2::vheart::pg_star::pg_star:
:pg_star::pg_star::pg_star::vheart::crystalz2::vheart::pg_star::pg_star::pg_star:
:elementomega::pg_star::pg_star::pg_star::vheart::pg_star::pg_star::pg_star::elementomega:
:winlvl::elementomega::pg_star::pg_star::pg_star::pg_star::pg_star::elementomega::winlvl:
I love you very much. :aahealth:
ashurin ✝ Jul 22 @ 8:42am 
:winlvl::elementomega::pg_star::pg_star::pg_star::pg_star::pg_star::elementomega::winlvl:
:elementomega::pg_star::vheart::vheart::pg_star::vheart::vheart::pg_star::elementomega:
:pg_star::vheart::crystalz2::crystalz2::vheart::crystalz2::crystalz2::vheart::pg_star:
:pg_star::vheart::crystalz2::crystalz2::crystalz2::crystalz2::crystalz2::vheart::pg_star:
:pg_star::pg_star::vheart::crystalz2::crystalz2::crystalz2::vheart::pg_star::pg_star:
:pg_star::pg_star::pg_star::vheart::crystalz2::vheart::pg_star::pg_star::pg_star:
:elementomega::pg_star::pg_star::pg_star::vheart::pg_star::pg_star::pg_star::elementomega:
:winlvl::elementomega::pg_star::pg_star::pg_star::pg_star::pg_star::elementomega::winlvl:
I love you very much. :aahealth:
ashurin ✝ Jun 26, 2020 @ 4:58pm 
:vheart::winlvl::pg_sad::triangle::pg_sad::winlvl::vheart:
:winlvl::pg_sad::pg_sad::pg_sad::pg_sad::pg_sad::winlvl:
:pg_sad::Homing::Homing::pg_sad::Homing::Homing::pg_sad:
:Homing::crystalz2::crystalz2::Homing::crystalz2::crystalz2::Homing:
:Homing::crystalz2::crystalz2::crystalz2::crystalz2::crystalz2::Homing:
:pg_sad::Homing::crystalz2::crystalz2::crystalz2::Homing::pg_sad:
:pg_sad::pg_sad::Homing::crystalz2::Homing::pg_sad::pg_sad:
:pg_sad::pg_sad::pg_sad::Homing::pg_sad::pg_sad::pg_sad:
:pg_sad::pg_sad::pg_sad::pg_sad::pg_sad::pg_sad::pg_sad:
:winlvl::pg_sad::triangle::pg_sad::triangle::pg_sad::winlvl:
:vheart::winlvl::pg_sad::triangle::pg_sad::winlvl::vheart:
𝗁𝖺𝗏𝖾 𝖺 𝗐𝗈𝗇𝖽𝖾𝗋𝖿𝗎𝗅 𝖽𝖺𝗒.
ashurin ✝ Apr 18, 2020 @ 4:55pm 
:vheart::winlvl::pg_sad::triangle::pg_sad::winlvl::vheart:
:winlvl::pg_sad::pg_sad::pg_sad::pg_sad::pg_sad::winlvl:
:pg_sad::Homing::Homing::pg_sad::Homing::Homing::pg_sad:
:Homing::crystalz2::crystalz2::Homing::crystalz2::crystalz2::Homing:
:Homing::crystalz2::crystalz2::crystalz2::crystalz2::crystalz2::Homing:
:pg_sad::Homing::crystalz2::crystalz2::crystalz2::Homing::pg_sad:
:pg_sad::pg_sad::Homing::crystalz2::Homing::pg_sad::pg_sad:
:pg_sad::pg_sad::pg_sad::Homing::pg_sad::pg_sad::pg_sad:
:pg_sad::pg_sad::pg_sad::pg_sad::pg_sad::pg_sad::pg_sad:
:winlvl::pg_sad::triangle::pg_sad::triangle::pg_sad::winlvl:
:vheart::winlvl::pg_sad::triangle::pg_sad::winlvl::vheart:
𝗁𝖺𝗏𝖾 𝖺 𝗐𝗈𝗇𝖽𝖾𝗋𝖿𝗎𝗅 𝖽𝖺𝗒.