[FL] Fallout - TheWax
France
 
 
:german: mets le curseur de ta souris sur la barre nr de mon profil :german:

:german: TheWax :german:

Je n'accepte plus les demande d'amis comme ça si tu veux m'ajouter en amis marque le en commentaire sur mon profil

Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 20 ngày trước
1 lệnh cấm VAC được ghi nhận | Thông tin
176 ngày từ lần cấm cuối
Trưng bày thành tựu
704
Thành tựu
4
Trò chơi toàn vẹn
46%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân
< >
Bình luận
bubazila 14 Thg07, 2019 @ 9:36am 
a:steamhappy::steamhappy::steamhappy::steambored::steamfacepalm::steamsalty::steamsad:
bubazila 14 Thg07, 2019 @ 9:35am 
che lol by by lalala