Cấp 86 XP 42,253
47 XP để đạt cấp 87
Hiển thị 151-168 trong số 168 huy hiệu
Hiển thị 151-168 trong số 168 huy hiệu