ඞ 🔪 ඞ
᠌ ᠌᠌ ᠌ ᠌ ᠌᠌ ᠌ ᠌   San Pedro Zacapa, Santa Barbara, Honduras
 
 
:orboxc4::BlueOrbus::orboxc4::BlueOrbus::orboxc4::BlueOrbus::orboxc4::BlueOrbus::orboxc4::BlueOrbus::orboxc4::BlueOrbus::orboxc4::BlueOrbus::orboxc4::BlueOrbus::orboxc4::BlueOrbus::orboxc4::BlueOrbus::orboxc4::BlueOrbus::orboxc4::BlueOrbus::orboxc4::BlueOrbus::orboxc4::BlueOrbus::orboxc4::BlueOrbus::orboxc4::BlueOrbus::orboxc4::BlueOrbus::orboxc4::BlueOrbus::orboxc4::BlueOrbus::orboxc4::BlueOrbus::orboxc4::BlueOrbus::orboxc4::BlueOrbus::orboxc4::BlueOrbus::orboxc4::BlueOrbus::orboxc4::BlueOrbus::orboxc4::BlueOrbus::orboxc4::BlueOrbus::orboxc4::BlueOrbus::orboxc4::BlueOrbus::orboxc4::BlueOrbus::orboxc4::BlueOrbus::orboxc4::BlueOrbus::orboxc4::BlueOrbus::orboxc4::BlueOrbus::orboxc4::BlueOrbus::orboxc4::BlueOrbus::orboxc4::BlueOrbus:
᠌ ᠌ ᠌᠌ ᠌ ᠌🔥 ᠌᠌ ᠌ ᠌᠌ ᠌ ᠌᠌ ᠌ ᠌᠌ ᠌ ᠌ ᠌᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ♥ ඞ 🔪ඞ ♥✈♚🌸 Ɑ͞ ̶͞ ̶͞ ̶͞ﻝﮞ᠌ 🌸♚✈⭐❤️☆👅🌂 ᠌ ᠌ ᠌᠌ ᠌ ᠌᠌ ᠌ ᠌᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ 🔥᠌ ᠌ ᠌᠌ ᠌ ᠌
Currently Offline
Featured Artwork Showcase
᠌ ᠌᠌ ᠌ ᠌ ᠌᠌ ᠌ ᠌
57 42 8
Items Up For Trade
3,334
Items Owned
247
Trades Made
12,296
Market Transactions
:holoplanet::holoplanet::holoplanet::holoplanet::holoplanet::holoplanet::holoplanet::holoplanet::holoplanet::holoplanet::holoplanet::holoplanet::holoplanet::holoplanet::holoplanet::holoplanet::holoplanet::holoplanet::holoplanet::holoplanet::holoplanet::holoplanet::holoplanet::holoplanet::holoplanet::holoplanet::holoplanet::holoplanet::holoplanet::holoplanet::holoplanet::holoplanet::holoplanet::holoplanet::bluejewel::bluejewel::bluejewel::bluejewel::bluejewel::bluejewel::bluejewel::bluejewel::bluejewel::bluejewel::bluejewel::bluejewel::bluejewel::bluejewel::bluejewel::bluejewel::bluejewel::bluejewel::bluejewel::bluejewel::bluejewel::bluejewel::bluejewel::bluejewel::bluejewel::bluejewel::bluejewel::bluejewel::bluejewel::bluejewel::bluejewel::bluejewel::bluejewel::bluejewel::cameralens::cameralens::cameralens::cameralens::cameralens::cameralens::cameralens::cameralens::cameralens::cameralens::cameralens::cameralens::cameralens::cameralens::cameralens::cameralens::cameralens::cameralens::cameralens::cameralens::cameralens::cameralens::cameralens::cameralens::cameralens::cameralens::cameralens::cameralens::cameralens::cameralens::cameralens::cameralens::cameralens::cameralens::Spades_Gem::Spades_Gem::Spades_Gem::Spades_Gem::Spades_Gem::Spades_Gem::Spades_Gem::Spades_Gem::Spades_Gem::Spades_Gem::Spades_Gem::Spades_Gem::Spades_Gem::Spades_Gem::Spades_Gem::Spades_Gem::Spades_Gem::Spades_Gem::Spades_Gem::Spades_Gem::Spades_Gem::Spades_Gem::Spades_Gem::Spades_Gem::Spades_Gem::Spades_Gem::Spades_Gem::Spades_Gem::Spades_Gem::Spades_Gem::Spades_Gem::Spades_Gem::Spades_Gem::Spades_Gem::dmc5_blue_orb::dmc5_blue_orb::dmc5_blue_orb::dmc5_blue_orb::dmc5_blue_orb::dmc5_blue_orb::dmc5_blue_orb::dmc5_blue_orb::dmc5_blue_orb::dmc5_blue_orb::dmc5_blue_orb::dmc5_blue_orb::dmc5_blue_orb::dmc5_blue_orb::dmc5_blue_orb::dmc5_blue_orb::dmc5_blue_orb::dmc5_blue_orb::dmc5_blue_orb::dmc5_blue_orb::dmc5_blue_orb::dmc5_blue_orb::dmc5_blue_orb::dmc5_blue_orb::dmc5_blue_orb::dmc5_blue_orb::dmc5_blue_orb::dmc5_blue_orb::dmc5_blue_orb::dmc5_blue_orb::dmc5_blue_orb::dmc5_blue_orb::dmc5_blue_orb::dmc5_blue_orb::Energy_Gem::Energy_Gem::Energy_Gem::Energy_Gem::Energy_Gem::Energy_Gem::Energy_Gem::Energy_Gem::Energy_Gem::Energy_Gem::Energy_Gem::Energy_Gem::Energy_Gem::Energy_Gem::Energy_Gem::Energy_Gem::Energy_Gem::Energy_Gem::Energy_Gem::Energy_Gem::Energy_Gem::Energy_Gem::Energy_Gem::Energy_Gem::Energy_Gem::Energy_Gem::Energy_Gem::Energy_Gem::Energy_Gem::Energy_Gem::Energy_Gem::Energy_Gem::Energy_Gem::Energy_Gem::jewel::jewel::jewel::jewel::jewel::jewel::jewel::jewel::jewel::jewel::jewel::jewel::jewel::jewel::jewel::jewel::jewel::jewel::jewel::jewel::jewel::jewel::jewel::jewel::jewel::jewel::jewel::jewel::jewel::jewel::jewel::jewel::jewel::jewel::bluemana::bluemana::bluemana::bluemana::bluemana::bluemana::bluemana::bluemana::bluemana::bluemana::bluemana::bluemana::bluemana::bluemana::bluemana::bluemana::bluemana::bluemana::bluemana::bluemana::bluemana::bluemana::bluemana::bluemana::bluemana::bluemana::bluemana::bluemana::bluemana::bluemana::bluemana::bluemana::bluemana::bluemana::Elems_Diamond::Elems_Diamond::Elems_Diamond::Elems_Diamond::Elems_Diamond::Elems_Diamond::Elems_Diamond::Elems_Diamond::Elems_Diamond::Elems_Diamond::Elems_Diamond::Elems_Diamond::Elems_Diamond::Elems_Diamond::Elems_Diamond::Elems_Diamond::Elems_Diamond::Elems_Diamond::Elems_Diamond::Elems_Diamond::Elems_Diamond::Elems_Diamond::Elems_Diamond::Elems_Diamond::Elems_Diamond::Elems_Diamond::Elems_Diamond::Elems_Diamond::Elems_Diamond::Elems_Diamond::Elems_Diamond::Elems_Diamond::Elems_Diamond::Elems_Diamond::h7crystal::h7crystal::h7crystal::h7crystal::h7crystal::h7crystal::h7crystal::h7crystal::h7crystal::h7crystal::h7crystal::h7crystal::h7crystal::h7crystal::h7crystal::h7crystal::h7crystal::h7crystal::h7crystal::h7crystal::h7crystal::h7crystal::h7crystal::h7crystal::h7crystal::h7crystal::h7crystal::h7crystal::h7crystal::h7crystal::h7crystal::h7crystal::h7crystal::h7crystal::gem::gem::gem::gem::gem::gem::gem::gem::gem::gem::gem::gem::gem::gem::gem::gem::gem::gem::gem::gem::gem::gem::gem::gem::gem::gem::gem::gem::gem::gem::gem::gem::gem::gem::blue_jewel::blue_jewel::blue_jewel::blue_jewel::blue_jewel::blue_jewel::blue_jewel::blue_jewel::blue_jewel::blue_jewel::blue_jewel::blue_jewel::blue_jewel::blue_jewel::blue_jewel::blue_jewel::blue_jewel::blue_jewel::blue_jewel::blue_jewel::blue_jewel::blue_jewel::blue_jewel::blue_jewel::blue_jewel::blue_jewel::blue_jewel::blue_jewel::blue_jewel::blue_jewel::blue_jewel::blue_jewel::blue_jewel::blue_jewel::Outland_Light::Outland_Light::Outland_Light::Outland_Light::Outland_Light::Outland_Light::Outland_Light::Outland_Light::Outland_Light::Outland_Light::Outland_Light::Outland_Light::Outland_Light::Outland_Light::Outland_Light::Outland_Light::Outland_Light::Outland_Light::Outland_Light::Outland_Light::Outland_Light::Outland_Light::Outland_Light::Outland_Light::Outland_Light::Outland_Light::Outland_Light::Outland_Light::Outland_Light::Outland_Light::Outland_Light::Outland_Light::Outland_Light::Outland_Light::rubin::rubin::rubin::rubin::rubin::rubin::rubin::rubin::rubin::rubin::rubin::rubin::rubin::rubin::rubin::rubin::rubin::rubin::rubin::rubin::rubin::rubin::rubin::rubin::rubin::rubin::rubin::rubin::rubin::rubin::rubin::rubin::rubin::rubin::snowb::snowb::snowb::snowb::snowb::snowb::snowb::snowb::snowb::snowb::snowb::snowb::snowb::snowb::snowb::snowb::snowb::snowb::snowb::snowb::snowb::snowb::snowb::snowb::snowb::snowb::snowb::snowb::snowb::snowb::snowb::snowb::snowb::snowb::crystalz5::crystalz5::crystalz5::crystalz5::crystalz5::crystalz5::crystalz5::crystalz5::crystalz5::crystalz5::crystalz5::crystalz5::crystalz5::crystalz5::crystalz5::crystalz5::crystalz5::crystalz5::crystalz5::crystalz5::crystalz5::crystalz5::crystalz5::crystalz5::crystalz5::crystalz5::crystalz5::crystalz5::crystalz5::crystalz5::crystalz5::crystalz5::crystalz5::crystalz5::magiccrystal::magiccrystal::magiccrystal::magiccrystal::magiccrystal::magiccrystal::magiccrystal::magiccrystal::magiccrystal::magiccrystal::magiccrystal::magiccrystal::magiccrystal::magiccrystal::magiccrystal::magiccrystal::magiccrystal::magiccrystal::magiccrystal::magiccrystal::magiccrystal::magiccrystal::magiccrystal::magiccrystal::magiccrystal::magiccrystal::magiccrystal::magiccrystal::magiccrystal::magiccrystal::magiccrystal::magiccrystal::magiccrystal::magiccrystal:
Awards Showcase
x6
x10
x8
x10
x5
x5
x4
x5
x5
x5
x7
x7
x6
x3
x5
128
Awards Received
20
Awards Given

Recent Activity

2,850 hrs on record
last played on Jan 26
36 hrs on record
last played on Jan 21
2.2 hrs on record
last played on Jan 4
  ⭑・゚゚・*:༅。.。༅:*゚:*:✼🌸(ꈍᴗꈍ)🌸✼:*゚:༅。.。༅:*・゚゚・⭑
┍━━━━━━━━━:renhearteyes:━━━━━━━━━┑
.・゜゜・𝘐 𝘸𝘪𝘴𝘩 𝘺𝘰𝘶 𝘢 𝘷𝘦𝘳𝘺 𝘨𝘰𝘰𝘥 𝘥𝘢𝘺・゜゜・.
┕━━━━━━━━━:renhearteyes:━━━━━━━━━┙
  ⭒❃.✮:▹❤️​🧡​💛​💚​💙​💜​🤎​🖤​🤍◃:✮.❃⭒
Crimson Tears 14 hours ago 
⁣☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️
☁️☁️💗💗☁️💗💗☁️☁️
☁️💗💗💗💗💗💗💗☁️
☁️💗💗💗💗💗💗💗☁️
☁️💗💗💗💗💗💗💗☁️
☁️☁️💗💗💗💗💗☁️☁️
☁️☁️☁️💗💗💗☁️☁️☁️
☁️☁️☁️☁️💗☁️☁️☁️☁️
☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️
✪ Crown 16 hours ago 
+rep
 ˏ⸉ˋ‿̩͙‿̩̩̥͙̽‿̩͙‿̩͙‿̩̩̥͙̽‿̩͙‿̩̥̩‿̩̩̥͙̽‿̩͙‿̩̥̩ˏ‿̩͙‿̩̩̥͙̽‿̩͙‿̩̥̩‿̩̩̥͙̽‿̩͙‿̩̩̥͙̽‿̩͙ˊ⸊ˎ
    ┍━━━━━━━:renhearteyes:━━━━━━━┑
       ‧͙⁺˚*・༓☾𝘠𝘰𝘶 𝘩𝘢𝘷𝘦 𝘢 𝘨𝘰𝘰𝘥 𝘥𝘢𝘺☽༓・*˚⁺‧͙
    ┕━━━━━━━:renhearteyes:━━━━━━━┙
-ˏ͛⑅ ‧̥̥͙‧̥̥ ̥ ̮ ̥ ⊹ ‧̫‧ ⊹ ̥ ̮ ̥ ‧̥̥‧̥̥͙ ⑅ˏ͛--ˏ͛⑅ ‧̥̥͙‧̥̥ ̥ ̮ ̥ ⊹ ‧̫‧ ⊹ ̥ ̮ ̥ ‧̥̥‧̥̥͙ ⑅ˏ͛-
Pikachu Jan 25 @ 1:32pm 
Have a wonderful day :tinder:
So Close. Jan 25 @ 12:52pm 
+rep