shiroe
shiroe   Aquitaine, France
 
 
:steamsad::steammocking::steamhappy::steamfacepalm::steambored:bou
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 3 ngày trước
Trưng bày thành tựu
5,358
Thành tựu
36
Trò chơi toàn vẹn
59%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân
< >
Bình luận
Skilix // cs.money 29 Thg06 @ 5:18pm 
__________________▄▀▄ Ich bin Jäger !
_______________▄▀____▀▄
_____________▄▀_____▄▀█
___________▄▀_____▄▀_▄▀_▄▀▄
________▄▀_____▄▀_▄▀_▄▀____▀▄
________█▀▄_____▀█_▄▀_________▀▄
___▄▀▄_▀▄_▀▄_____▀_____▄█▄_____▀▄
▄▀____▀▄_▀▄_▀▄_______▄▀_█_▀▄_____▀▄
█▀▄_____▀▄_█▀_________▀█_▀▄_▀▄_▄▀_█
▀▄_▀▄_____▀_____▄█▄_____▀▄_▀▄_█_▄▀
__▀▄_▀▄______▄▀_█_▀▄_____▀▄_▀█▀
_____▀▄_▀▄_▄▀_▄▀_█▀_____▄▀█
________▀▄_█_▄▀_▄▀_____▄▀_▄▀
__________▀█▀_▄▀_____▄▀_▄▀
_______________█▀▄_▄▀_▄▀
________________▀▄_█_▄▀
__________________▀█▀-