CharLie
 
 
Không có thông tin nào được cấp.
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 71 ngày trước
1 lệnh cấm trò chơi được ghi nhận | Thông tin
71 ngày từ lần cấm cuối

Hoạt động gần đây

240 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 10 Thg11, 2019
88 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 12 Thg10, 2019
13.2 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 7 Thg06, 2019