✪βλεφαρίδα
Evros, Greece
 
 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
██╗░░░░██╗███████╗██╗░░░░░░██████╗░██████╗░███╗░░░███╗███████╗
██║░░░░██║██╔════╝██║░░░░░██╔════╝██╔═══██╗████╗░████║██╔════╝
██║░█╗░██║█████╗░░██║░░░░░██║░░░░░██║░░░██║██╔████╔██║█████╗░░
██║███╗██║██╔══╝░░██║░░░░░██║░░░░░██║░░░██║██║╚██╔╝██║██╔══╝░░
╚███╔███╔╝███████╗███████╗╚██████╗╚██████╔╝██║░╚═╝░██║███████╗
░╚══╝╚══╝░╚══════╝╚══════╝░╚═════╝░╚═════╝░╚═╝░░░░░╚═╝╚══════╝
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●

➜ Silver 1 : ✔
➜ Silver 2 : ✔
➜ Silver 3 : ✔
➜ Silver 4 : ✔
➜ Silver Elite : ✔
➜ Silver Elite Master : ✔
➜ Gold Nova 1 : ✔
➜ Gold Nova 2 : ✔
➜ Gold Nova 3 : ✔
➜ Gold Nova Master : ✔
➜ Master Guardian 1 : ✔
➜ Master Guardian 2 : ✔
➜ Master Guardian Elite : ✔
➜ Distinguished Master Guardian : ✔
➜ Legendary Eagle : ✔
➜ Legendary Eagle Master : ✔
➜ Supreme Master First Class : ✔
➜ The Global Elite : ✖

RESPECT LA TOVARASI <3 VA PUP
Currently Online
Artwork Showcase
Welcome!
Favorite Game
1,292
Hours played
110
Achievements
Favorite Group
20CM Records(Parazitii) - Public Group
103
Members
12
In-Game
39
Online
10
In Chat

Recent Activity

1,292 hrs on record
last played on Apr 7
17.1 hrs on record
last played on Mar 4
124 hrs on record
last played on Feb 26
Firic3l* Mar 24 @ 1:13pm 
+rep zeu pe joc
✪Geană. Mar 24 @ 8:07am 
++rep
Andrei Mirza Mar 22 @ 9:45am 
+rep not scammer
+rep rly good
+rep Leader
+rep GG
+rep Deagle God
+rep Clutch King
+rep 🅻 🅴 🅶 🅸 🆃 profile
+𝚛𝚎𝚙 ! ♥♥♥♥♥
+ sign back ?
bilutzz Aug 13, 2019 @ 12:52pm 
+rep by keep[x]
☢lเ†tlєᵀⱥzì☢ Jul 6, 2019 @ 5:00pm 

66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
66666666999999666666666669999999999996666699999999999666699999999996666 66666666999999666666666669996666666996666699966666666666699966666996666 66669999999999999666666669996666666996666699966666666666699966666996666 66669999999999999666666669999999999996666699999999999666699999999996666 66666666999999666666666669999996666666666699966666666666699966666666666 66666666999999666666666669996669966666666699966666666666699966666666666 66666666666666666666666669996666699996666699999999999666699966666666666 66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666


1.Select all numbers
2.Press Ctrl + F
3.Press 6 or 9
4.Read the message
5.Have a nice day
SEBASTIAN Jun 28, 2019 @ 5:53am 
+rep te pwp