이대식
 
Hồ sơ này không công khai.
 
1 lệnh cấm VAC được ghi nhận | Thông tin
Nhiều lệnh cấm trò chơi được ghi nhận | Thông tin
942 ngày từ lần cấm cuối