⇜31Joker05⇝™ Runtime.GG
Aaron   Germany
 
 
F̲̠̳͎̲͈͕͔̭͚̯̗̼͓͕͆̒̀̐͌͐ͭ̅̓̇̔̾̊ͥ͊ͪ̏Ă̖̩̲̜̇̔͛͌̏̂ͬ͆̀͗̋ͨ͒̍C͔̘̹̤̰̹̙͎͈͔ͪ͑ͤ̀̀̅̎͐̒͗ͯͬ̑̓ͬ̔̋ͬ̚Ȇ̮̬͙͖̖͎̹̙͍̮̍̑ͩͥ͗̅̈ͦͣ̓̈͌ Y͔̣̬̪͖̩̘̘̼͉̞̫̲̰̫̠ͧ̎͛̎͐̉ͥ͂̄ͨ̂̃ͩ̈́ͅO̼̲͓̼̻̞̬̰̰͇̟͇̫͙͂ͬ̀̒͑ͥ̅̃U̞͉̯̫͕ͯ͑̍ͬͩ͆̐̍̀ͮ̔̉̎R̜̺̖̗͙̜̭̮̲̼̹͇̻̪̞͖̤͇͉ͪͦ̾ͤ̃̓ͬͭͧͮͪ̾ͧ̈ D̘̗͔̤̙̬̪̝͖̰̦͔͔͇̈́̔ͦ́ͅȄ̥̹͖̭͉͍̦̙̩͎̘͙ͪ̏̏S̜̗̣̲̺̻̠̟͕̗̘̪̫̞͎̩̞̐ͫ͌ͧͨ̓ͮ̉̾͌̚ͅͅŤ͎̗̤̯̻͓̳̲͔̯͈ͤͦ̊̄Î̪̲̳̦̘̖̘̙̹̲̞̮̦̼̊̆ͮͧ̊̒̓͛͑̃̾͗̏͂̎̀Ṇ̥̞̻͙̳͓̜͔͇͕͇̏̍ͦ͆͋̍̈́ͬ̓̃̆Y͔̣̬̪͖̩̘̘̼͉̞̫̲̰̫̠ͧ̎͛̎͐̉ͥ͂̄ͨ̂̃ͩ̈́ͅ


Currently Offline
Last Online 40 days ago
Favorite Group
Kryziz Gaming - CS:GO Clan
9
Members
0
In-Game
2
Online
0
In Chat
ஜ ●▬▬▬▬▬▬● ஜ Welcome to my profile ஜ ●▬▬▬▬▬▬● ஜ
╔╗╔╗╔╗╔╗╔╗╔╗╔╗╔╗╔╗╔╗╔╗╔╗╔╗╔╗╔╗╔╗╔╗╔╗╔╗╔╗╔╗╔╗╔╗╔╗╔╗╔╗╔╗
║╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚►
╠╦▪ Name: Aaron
║╠▪ Country: Germany
║╠▪ Language: German, English
║╠▪ Favorite game: CounterStrike: Global Offensive
║╠▪ Best Player in my opinion: KennyS
║╠▪ Playing since 19.4.2015
║╠▪ CS:GO Rank: Unranked:starfull::starfull::starfull::starfull::starfull::starfull::starfull::starfull::starfull::starfull::starfull::starfull::starfull::starfull::starfull::starfull::starfull::starfull::starfull::starfull::starfull::starfull::starfull::starfull::starfull::starfull::starfull::starfull::starfull::starfull::starfull:

The Status


:starempty:online:
║ Feel free to chat with me ;)!

:r6target:away:
║ Maybe only a bug cause im using the mobile authentifikator, so i will answer instant
║ otherwise i will answer u later.

:starempty:busy
║ Pls dont write me only if its rly important and someone will die if u dont write me.

:r6target:ingame
║ U can write me but i will problably not answer directly.

:starempty:offline
║Do u rly expect im gonna say somethin about that. Srsly ? :D


:starfull::starfull::starfull::starfull::starfull::starfull::starfull::starfull::starfull::starfull::starfull::starfull::starfull::starfull::starfull::starfull::starfull::starfull::starfull::starfull::starfull::starfull::starfull::starfull::starfull::starfull::starfull::starfull::starfull::starfull::starfull:

Clan history :

:csgoskull: Cryptic
:csgoskull: Freshair
:csgoskull: MadeInGermany
:csgoskull: PandaSkwad
:csgoskull: Quantum Royal
:ExtraLifePickup: Kryziz Gaming <- Currently


:starfull::starfull::starfull::starfull::starfull::starfull::starfull::starfull::starfull::starfull::starfull::starfull::starfull::starfull::starfull::starfull::starfull::starfull::starfull::starfull::starfull::starfull::starfull::starfull::starfull::starfull::starfull::starfull::starfull::starfull::starfull:

My hardware:

║Graphic card: Nvidea GTX 960

║CPU: AMD FX 6300

║Mouse: Logitech G300s

║Mousepad: Roccat Sense Camo Charge 2mm

║Mic: Rode NT1-A


:starfull::starfull::starfull::starfull::starfull::starfull::starfull::starfull::starfull::starfull::starfull::starfull::starfull::starfull::starfull::starfull::starfull::starfull::starfull::starfull::starfull::starfull::starfull::starfull::starfull::starfull::starfull::starfull::starfull::starfull::starfull:

My ingame settings:

║Brightness: 1.25
║Colour mode: Computer Monitor
║Aspectratio: 4:3
║Resolution: 1280x1024
║Display Mode: Fullscreen
║Laptop Power Savings: Disabled

ADVANCED VIDEO SETTINGS
║Global Shadow Quality: High
║Model / Texture Detail: High
║Effect Detail: High
║Shader Detail: High
║Multicore Rendering: Enabled
║Multisampling Anti-Aliasing Mode: 4xMSAA
║Texture Fitering Mode: Anisotropic 16x
║FXAA Anti-Aliasing: Enabled
║Wait for Vertical Sync: Disabled
║Motion Blur: Disabled


║Comment if you like ✌
║╔╗╔╗╔╗╔╗╔╗╔╗╔╗╔╗╔╗╔╗╔╗╔╗╔╗╔╗╔╗╔╗╔╗╔╗╔╗╔╗╔╗╔╗╔╗╔╗╔╗╔╗
╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚►
rorodu5™ Apr 5 @ 12:36pm 
System.out.println("Aaron stinkt");
rorodu6™ Apr 5 @ 10:29am 
9/11 never happend.
The Holocaust is fake.
World War II Was a Hollywood Movie
Global warming is not real.
The earth is flat.
Gravity does not exist
The moon landing was fake.
Evolution is stupidly fake
People die when they are killed
Onions dont have layers

THE END
Zancho-Panda Mar 26 @ 2:33pm 
nice wh mate....
rorodu5™ Mar 25 @ 11:31am 
wallah mein dick ist zu groß
The Trikz Jan 24 @ 12:13pm 
+rep good player
ОG Oct 14, 2017 @ 1:11pm 
Pidor-hack aim suka blyat!