2b93de306bba889ecc4273d071f1cb0b
 
Hồ sơ này không công khai.
 
1 lệnh cấm trò chơi được ghi nhận | Thông tin
1582 ngày từ lần cấm cuối