Ronin
India
 
 
Không có thông tin nào được cấp.
Hiện đang rời mạng
Trò chơi yêu thích
8,717
Giờ đã chơi
500 XP
Trưng bày thành tựu
397
Thành tựu
17%
Bình quân hoàn thành trò chơi

Hoạt động gần đây

6.9 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 26 Thg11
8,717 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 14 Thg11
500 XP
255 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 14 Thg08