Paus/ᵖᵃᵘˢ
tujh zhecjd   Turkmenistan
 
 


:pictograph:╬░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░╬:pictograph:
:pictograph:╬░░░░░░░▄█████░░░░░░░╬:pictograph:
:pictograph:╬░░░░░░░█───██░░░░░░░╬:pictograph:
:pictograph:╬░░░░░░░█───██░░░░░░░╬:pictograph:
:pictograph:╬░░░░░░░█───██▄▄▄▄▄▄░╬:pictograph:
:pictograph:╬░█▀▀▀▀▀▀───▀▀▀▀▀▀██░╬:pictograph:
:pictograph:╬░█───────────────█▀░╬:pictograph:
:pictograph:╬░▀▀▀▀▀▀█───██▀▀▀▀░░░╬:pictograph:
:pictograph:╬░░░░░░░█───██░░░░░░░╬:pictograph:
:pictograph:╬░░░░░░░█───██░░░░░░░╬:pictograph:
:pictograph:╬░░░░░░░█───██░░░░░░░╬:pictograph:
:pictograph:╬░░░░░░░█───██░░░░░░░╬:pictograph:
:pictograph:╬░░░░░░░█───██░░░░░░░╬:pictograph:
:pictograph:╬░░░░░░░█───██░░░░░░░╬:pictograph:
:pictograph:╬░░░░░░░█▄▄▄▀░░░░░░░░╬:pictograph:
:pictograph:╬░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░╬:pictograph:
Hiện đang chơi
Counter-Strike: Global Offensive
...
████████████████████████:bheart:
█─███──█────██─██─██───█:bheart:
█──█───█─██─██─█─███─███:bheart:
█─█─█──█────██──████───█:bheart:
█─███──█─██─██─█─███─███:bheart:
█─███──█─██─██─██─██───█:bheart:
████████████████████████:bheart:
█████████████████████:bheart:
█─████────██─█─██───█:bheart:
█─████─██─██─█─██─███:bheart:
█─████─██─██─█─██───█:bheart:
█─████─██─██───██─███:bheart:
█───██────███─███───█:bheart:
█████████████████████:bheart:
█████████████████:bheart:
█─██─██────██───█:bheart:
█──█─██─██─███─██:bheart:
█─█──██─██─███─██:bheart:
█─██─██─██─███─██:bheart:
█─██─██────███─██:bheart:
█████████████████:bheart:
███████████████████:bheart:
█─███─██────██────█:bheart:
█─███─██─██─██─██─█:bheart:
█─█─█─██────██────█:bheart:
█─────██─██─██─█─██:bheart:
██─█─███─██─██─█─██:bheart:
███████████████████:bheart:


Nhóm yêu thích
339
Thành viên
44
Đang chơi
93
Trên mạng
41
đang trò chuyện
Trưng bày thành tựu
5,286
Thành tựu
18
Trò chơi toàn vẹn
66%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân

Hoạt động gần đây

2,451 giờ được ghi nhận
Hiện đang chơi
1,428 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 17 Thg10
636 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 15 Thg10
DisaYarusov 6 Thg10 @ 1:13am 
когда в танки??:4threich:
.........[█|||███████]▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
..__▂▄▅█████████▅▄▃▂
I█████████████████████]
.◥⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙◤
Cka3o4Huk 28 Thg08 @ 6:23am 
-rep xуёвый DJ
Не люблю бтс 24 Thg08 @ 10:23am 
помойная
Не люблю бтс 24 Thg08 @ 9:50am 
крыса
КЕША НА ГОП СТОП 16 Thg08 @ 8:00am 
-Rep токсичный ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥с
лаки патчер 9 Thg08 @ 12:42am 
░░░░░░░██████╗░███████╗██████╗░████████╗██████╗░████████╗
░░██╗░░██╔══██╗██╔════╝██╔══██╗██╔═══██║██╔══██╗░░░██╔══╝
██████╗██████╔╝█████╗░░██████╔╝██║░░░██║██████╔╝░░░██║
╚═██╔═╝██╔══██╗██╔══╝░░██╔═══╝░██║░░░██║██╔══██╗░░░██║
░░╚═╝░░██║░░██║███████╗██║░░░░░████████║██║░░██║░░░██║
░░░░░░░╚═╝░░╚═╝╚══════╝╚═╝░░░░░╚═══════╝╚═╝░░╚═╝░░░╚═╝