1 na 1
 
 
Hiện đang rời mạng
1 lệnh cấm VAC được ghi nhận | Thông tin
79 ngày từ lần cấm cuối