110Percent
Curtis   Canada
 
 
"You don't call retarded people retards. It's bad taste. You call your friends retards when they're acting retarded."
Đang trên mạng
Trưng bày thành tựu
3,042
Thành tựu
8
Trò chơi toàn vẹn
32%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân

Hoạt động gần đây

306 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 22 Thg08
2.0 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 5 Thg08
456 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 1 Thg08
SlowSeto 29 Thg06 @ 12:16pm 
Hi, I saw a post where you pc was hard rebooting due to siege, what was the issue that was causing this problem?
Crystal き火 23 Thg05, 2018 @ 12:48am 
Wow !
Ψ Matt ⇔ ニャオニクス 21 Thg04, 2018 @ 2:05pm 
owowowowowowo
Acefyre 14 Thg01, 2018 @ 8:09pm 
your so cool owo can we play games sometime?? x3
Ψ Matt ⇔ ニャオニクス 20 Thg05, 2017 @ 11:04am 
such a gya
Ψ Matt ⇔ ニャオニクス 20 Thg04, 2017 @ 8:25am 
no ur gya