obeeno
おべえの   United States
 
 
   
ғᴀᴠᴏʀɪᴛᴇ ᴍᴏᴠɪᴇs, ᴛᴠ sʜᴏᴡs, ᴀɴɪᴍᴇs, ᴀɴᴅ ᴍᴀɴɢᴀs
                  
:CharacterFace: ᴍᴏᴠɪᴇs:

● ᴀᴠᴇɴɢᴇʀs sᴇʀɪᴇs
● ᴊᴜʀᴀssɪᴄ ᴘᴀʀᴋ sᴇʀɪᴇs
● ᴀ ǫᴜɪᴇᴛ ᴘʟᴀᴄᴇ
● sᴛᴀʀ ᴡᴀʀs sᴇʀɪᴇs
● ᴅᴇɴɴɪs ᴅᴜɢᴀɴ's ᴍᴏᴠɪᴇs
● ʜᴀɴɢᴏᴠᴇʀ
● sᴘɪᴅᴇʀ-ᴍᴀɴ sᴇʀɪᴇs
● ᴛʀᴀɪɴ ᴛᴏ ʙᴜsᴀɴ
● ɪɴᴄʀᴇᴅɪʙʟᴇs 𝟷, 𝟸
● ᴛᴏʏ sᴛᴏʀʏ sᴇʀɪᴇs
● ᴄᴏʀᴀʟɪɴᴇ
● ᴛʜᴇ ʀɪᴛᴜᴀʟ
● ʙʀɪɢʜᴛ
● 𝟷𝟿𝟸𝟸
● ᴄʟᴏᴠᴇʀғɪᴇʟᴅ sᴇʀɪᴇs
● ᴇxᴛɪɴᴄᴛɪᴏɴ
● ᴠᴇʀᴏɴɪᴄᴀ
● ᴡʜᴀᴛ ʜᴀᴘᴘᴇɴᴇᴅ ᴛᴏ ᴍᴏɴᴅᴀʏ
● ᴢᴀᴄᴋ ᴀɴᴅ ᴍɪʀɪ ᴍᴀᴋᴇ ᴀ ᴘᴏʀɴᴏ
● ʀɪᴅɪᴄᴜʟᴏᴜs 𝟼
● ʟᴏsᴛ ɪɴ sᴘᴀᴄᴇ
● ᴇɴᴛᴇʀ ᴛʜᴇ ᴍᴀᴛʀɪx sᴇʀɪᴇs
● ɢᴏᴅᴢɪʟʟᴀ sᴇʀɪᴇs
● ғɪғᴛʜ ᴇʟᴇᴍᴇɴᴛ


:FortifiedSpaceman: ᴛᴠ sʜᴏᴡs

● sᴛʀᴀɴɢᴇʀ ᴛʜɪɴɢs
● ᴅᴀʀᴋ
● ʟᴏsᴛ ɪɴ sᴘᴀᴄᴇ
● ʙʟᴀᴄᴋ ᴍɪʀʀᴏʀ
● ʙᴏᴊᴀᴄᴋ ʜᴏʀsᴇᴍᴀɴ
● ᴘᴀʀᴋs ᴀɴᴅ ʀᴇᴄʀᴇᴀᴛɪᴏɴ
● ʙʀᴇᴀᴋɪɴɢ ʙᴀᴅ
● ᴛʜᴇ ᴏғғɪᴄᴇ
● ғʀɪᴇɴᴅs
● ɪᴛs ᴀʟᴡᴀʏs sᴜɴɴʏ ɪɴ ᴘʜɪʟᴀᴅᴇʟᴘʜɪᴀ
● ᴛʜᴇ ᴡᴀʟᴋɪɴɢ ᴅᴇᴀᴅ
● ᴏʀᴀɴɢᴇ ɪs ᴛʜᴇ ɴᴇᴡ ʙʟᴀᴄᴋ
● ᴅɪsᴇɴᴄʜᴀɴᴛᴍᴇɴᴛ
● ᴛʜᴇ 𝟷𝟶𝟶
● ʙᴇᴛᴛᴇʀ ᴄᴀʟʟ sᴀᴜʟ
● ʙɪɢ ᴍᴏᴜᴛʜ
● ʙᴏʙ's ʙᴜʀɢᴇʀs
● ᴋɪɴɢ ᴏғ ᴛʜᴇ ʜɪʟʟ
● sᴏᴜᴛʜ ᴘᴀʀᴋ
● ᴛʜᴇ sɪᴍᴘsᴏɴs

:Fell: ᴀɴɪᴍᴇs

● ᴅʀᴀɢᴏɴ ʙᴀʟʟ sᴇʀɪᴇs
● ᴍʏ ʜᴇʀᴏ ᴀᴄᴀᴅᴇᴍɪᴀ
● ᴀᴋᴀᴍᴇ ɢᴀ ᴋɪʟʟ
● ʏᴏᴜʀ ɴᴀᴍᴇ
● ᴛʜᴇ ɢɪʀʟ ᴡʜᴏ ʟᴇᴀᴘᴛ ᴛʜʀᴏᴜɢʜ ᴛɪᴍᴇ
● ᴄᴏᴡʙᴏʏ ʙᴇʙᴏᴘ
● ғᴜʟʟ ᴍᴇᴛᴀʟ ᴀʟᴄʜᴇᴍɪsᴛ ʙʀᴏᴛʜᴇʀʜᴏᴏᴅ
● ᴍʏ ɴᴇɪɢʜʙᴏʀ ᴛᴏᴛᴏʀᴏ
● sᴘɪʀɪᴛᴇᴅ ᴀᴡᴀʏ
● ᴅʀ. sᴛᴏɴᴇ
● ᴊᴏᴊᴏ's ʙɪᴢᴀʀʀᴇ ᴀᴅᴠᴇɴᴛᴜʀᴇs
● ᴛʜᴇ ᴘʀᴏᴍɪsᴇᴅ ɴᴇᴠᴇʀʟᴀɴᴅ
● ғɪʀᴇ ғᴏʀᴄᴇ
● ʜᴜɴᴛᴇʀ x ʜᴜɴᴛᴇʀ
● ᴍᴏʙ ᴘsʏᴄʜᴏ 𝟷𝟶𝟶
● ᴏᴠᴇʀʟᴏʀᴅ
● ʙᴀᴋɪ
● ᴏɴᴇ ᴘᴜɴᴄʜ ᴍᴀɴ
● ᴇʀᴀsᴇᴅ
● ᴘᴏᴘ ᴛᴇᴀᴍ ᴇᴘɪᴄ
● ᴋɪʟʟ ʟᴀ ᴋɪʟʟ
● ᴀғʀᴏ sᴀᴍᴜʀᴀɪ
● ʏᴏᴜʀ ʟɪᴇ ɪɴ ᴀᴘʀɪʟ
● ᴅᴇᴀᴛʜ ɴᴏᴛᴇ


:At2_Meya: ᴍᴀɴɢᴀs

● ɢᴏᴏᴅɴɪɢʜᴛ ᴘᴜɴᴘᴜɴ
● ᴄᴀᴛᴇʀᴘɪʟʟᴀʀ ɢɪʀʟ ᴀɴᴅ ʙᴀᴅ ᴛᴇxᴛᴇʀ ʙᴏʏ
● ᴅʀ.sᴛᴏɴᴇ
● ᴘʀᴏᴍɪsᴇᴅ ɴᴇᴠᴇʀʟᴀɴᴅ
● ᴠᴀɢᴀʙᴏɴᴅ
● ᴍᴏɴsᴛᴇʀ


ᴜᴘᴅᴀᴛᴇᴅ ᴏɴ: 𝟽/𝟷𝟼/𝟷𝟿
Currently Offline
Last Online 5 hrs, 19 mins ago
Achievement Showcase
11,581
Achievements
43
Perfect Games
69%
Avg. Game Completion Rate
Screenshot Showcase
Kamado Nezuko (竈門 禰豆子)
277 251 45
Favorite Group
未確認ゲーム日和 - Public Group
弦巻マキと結月ゆかりの未確認ゲーム日和 STEAM支店
5,462
Members
77
In-Game
1,567
Online
188
In Chat
Artwork Showcase
When Kids call you "Hacker"
839 77 19
Favorite Guide
Created by - 十三
68 ratings
(≧口≦)σ啊噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠~
友情提示:Steam上和貼吧里的一些奇怪的鏈接(比如領取XXX什麼的)最好不要去點,天上不會掉餡餅,請小伙伴們珍惜自己的賬號ο(=•ω<=)ρ ⌒☆
                   Obeeno's Description
ᴘᴇʀsᴏɴᴀʟ :yourskull:
➤ 𝟸𝟶 ʏᴇᴀʀs ᴏʟᴅ
 ‎‎➤ ᴏᴄᴄᴜᴘᴀᴛɪᴏɴ: sᴛᴜᴅᴇɴᴛ
  ‎➤ ᴍᴀᴊᴏʀɪɴɢ ɪɴ ɢʀᴀᴘʜɪᴄ ᴅᴇsɪɢɴ
   ➤ ɪɴ ʟᴏᴠᴇ ᴡɪᴛʜ ᴊᴀᴘᴀɴᴇsᴇ ᴄᴜʟᴛᴜʀᴇ
    ➤ ᴛᴀᴛᴛᴏᴏs ᴀʀᴇ ᴀʀᴛ & ɪ ᴡᴀɴᴛ ᴍᴏʀᴇ
     ➤ ɪ'ᴍ ʙɪʟɪɴɢᴜᴀʟ, ᴀɴᴅ ᴄᴜʀʀᴇɴᴛʟʏ sᴛᴜᴅʏɪɴɢ ᴊᴀᴘᴀɴᴇsᴇ

ɢᴀᴍɪɴɢ ʜɪsᴛᴏʀʏ :gordon:
     ‎➤ 𝟸𝟶𝟶𝟼 ɪ ʜᴀᴅ ᴍʏ ғɪʀsᴛ ᴄᴏɴsᴏʟᴇs: ɴ𝟼𝟺, ᴀɴᴅ ᴀ ᴘs𝟸
    ➤ ɪ'ᴠᴇ ʜᴀᴅ ɢᴀᴍᴇʙᴏʏ's, ɴɪɴᴛᴇɴᴅᴏs, ᴀ ᴘsᴘ ғᴏʀ ʏᴇᴀʀs ɴᴏᴡ
   ‎➤ ʙᴇᴇɴ ᴏɴ sᴛᴇᴀᴍ sɪɴᴄᴇ 𝟸𝟶𝟷𝟺 ᴏɴ ᴅᴇᴄᴇᴍʙᴇʀ
  ➤ ᴄᴜʀʀᴇɴᴛ ᴄᴏɴsᴏʟᴇ ɪ ᴏᴡɴ ɪs ᴀ ᴘs𝟺 ᴀɴᴅ ᴀ ɴɪɴᴛᴇɴᴅᴏ sᴡɪᴛᴄʜ
 ➤ ɴᴇᴠᴇʀ ʜᴀᴅ ᴀ ɢᴀᴍɪɴɢ ᴘᴄ
➤ ᴇxᴄɪᴛᴇᴅ ғᴏʀ ᴛʜᴇ ᴘs𝟻 ʀᴇʟᴇᴀsᴇ

ᴍᴜsɪᴄ ɢᴇɴʀᴇs :victory_horn:
➤ ɪɴᴅɪᴇ: ᴀʀᴄᴛɪᴄ ᴍᴏɴᴋᴇʏs, ᴍɢᴍᴛ, ᴛᴀᴍᴇ ɪᴍᴘᴀʟᴀ, ᴄᴀɢᴇ ᴛʜᴇ ᴇʟᴇᴘʜᴀɴᴛ, ғᴏsᴛᴇʀ ᴛʜᴇ ᴘᴇᴏᴘʟᴇ, ᴇᴛᴄ.
 ➤ ʜɪᴘ-ʜᴏᴘ: ᴘᴏsᴛ ᴍᴀʟᴏɴᴇ, ʟᴏɢɪᴄ, ᴄʜɪʟᴅɪsʜ ɢᴀᴍʙɪɴᴏ, ᴛʜᴇ ᴡᴇᴇᴋɴᴅ, ᴡᴜ ᴛᴀɴɢ ᴄʟᴀɴ
  ➤ ᴘᴏᴘ: ᴍɪᴄʜᴀᴇʟ ᴊᴀᴄᴋsᴏɴ, ᴛʜᴇ ʙᴇᴀᴛʟᴇs, ᴇᴅ sʜᴇᴇʀᴀɴ, ᴘʀɪɴᴄᴇ, ᴇʟᴠɪs ᴘʀᴇsʟᴇʏ, ɪᴍᴀɢɪɴᴇ ᴅʀᴀɢᴏɴs
   ➤ ᴋ-ᴘᴏᴘ: ᴛᴡɪᴄᴇ, ʙᴛs, ʙʟᴀᴄᴋᴘɪɴᴋ, ᴘsʏ,
    ➤𝟾𝟶's: ᴛᴇᴀʀs ғᴏʀ ғᴇᴀʀs, ᴡʜᴀᴍ, ʙᴏɴ ᴊᴏᴠɪ, ᴀ ғʟᴏᴄᴋ ᴏғ sᴇᴀɢᴜʟʟs, ᴘɪɴᴋ ғʟᴏʏᴅ, ᴛʜᴇ ʀᴏʟʟɪɴɢ sᴛᴏɴᴇs
     ➤ ғᴜɴᴋ: sᴛᴇᴠɪᴇ ᴡᴏɴᴅᴇʀ, ᴋᴏᴏʟ & ᴛʜᴇ ɢᴀɴɢ, ʀɪᴄᴋ ᴊᴀᴍᴇs, ᴛʜᴇ ᴍᴇᴛᴇʀs, ᴇᴀʀᴛʜ, ᴡɪɴᴅ & ғɪʀᴇ

ᴏᴛʜᴇʀ ᴀᴄᴄᴏᴜɴᴛs :gorby:
     ➤ ᴘʟᴀʏsᴛᴀᴛɪᴏɴ: ᴏʙᴇᴇɴᴏ_
    ➤ ɴɪɴᴛᴇɴᴅᴏ: SW-4403-5471-6236
   ➤ ʟᴇᴀɢᴜᴇ ᴏғ ʟᴇɢᴇɴᴅs: ʙᴏᴏᴛʏᴍᴇʟᴛᴇʀ𝟷𝟾
  ➤ ᴏʀɪɢɪɴ: ᴊᴜsᴛᴏʙᴇᴇɴᴏ
 ➤ ᴇᴘɪᴄ ɢᴀᴍᴇs: ᴇᴠɪʟxᴠᴇɴᴏᴍᴜs
➤ ʜɪ-ʀᴇᴢ: ᴇᴠɪʟxᴠᴇɴᴏᴍᴜs𝟷𝟷

ᴇxᴛᴇʀɴᴀʟ ʟɪɴᴋs :cmcursor:
ᴛᴡɪᴛᴛᴇʀ
 ➤ ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇ
  ➤ ᴀɴɪʟɪsᴛ [anilist.co]
   ➤ ᴅɪsᴄᴏʀᴅ [discordapp.com]
    ➤ ʀᴇᴅᴅɪᴛ
     ➤ ᴛᴡɪᴛᴄʜ [www.twitch.tv]

Miscellaneous :new_mail:
     ➤ ғᴀᴠᴏʀɪᴛᴇ sᴏɴɢ: sᴘᴀᴄᴇ ᴀɢᴇ ʟᴏᴠᴇ sᴏɴɢ
    ➤ ғᴀᴠᴏʀɪᴛᴇ ᴠɪᴅᴇᴏ: ᴡɪɴᴛᴇʀɢᴀᴛᴀɴ - ᴍᴀʀʙʟᴇ ᴍᴀᴄʜɪɴᴇ
   ➤ ᴜᴘᴄᴏᴍɪɴɢ ɢᴀᴍᴇ: ᴅᴇᴀᴛʜ sᴛʀᴀɴᴅɪɴɢ [www.playstation.com]
  ➤ ᴜᴘᴄᴏᴍɪɴɢ ᴍᴏᴠɪᴇ: sᴛᴀʀ ᴡᴀʀs: ᴛʜᴇ ʀɪsᴇ ᴏғ sᴋʏᴡᴀʟᴋᴇʀ [www.starwars.com]
 ➤ ᴀɴɪᴍᴇ ᴄᴏɴᴠᴇɴᴛɪᴏɴ: ᴀᴄᴇɴ [www.acen.org]
➤ ᴘʟᴀʏsᴛᴀᴛɪᴏɴ 𝟻: ᴋɴᴏᴡɴ ғᴀᴄᴛs [www.digitaltrends.com]
Items Up For Trade
3,327
Items Owned
521
Trades Made
1,797
Market Transactions
:sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall:
:sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::isimoon::isimoon::isimoon::isimoon::isimoon::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall:
:sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::isimoon::isimoon::isimoon::isimoon::isimoon::isimoon::isimoon::isimoon::isimoon::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall:
:sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::isimoon::isimoon::isimoon::isimoon::isimoon::isimoon::isimoon::isimoon::isimoon::isimoon::isimoon::isimoon::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall:
:sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::isimoon::isimoon::isimoon::isimoon::isimoon::savedisk::savedisk::savedisk::savedisk::isimoon::isimoon::isimoon::isimoon::isimoon::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall:
:sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::isimoon::isimoon::isimoon::isimoon::savedisk::savedisk::savedisk::savedisk::savedisk::savedisk::savedisk::savedisk::isimoon::isimoon::isimoon::isimoon::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall:
:sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::isimoon::isimoon::isimoon::savedisk::savedisk::savedisk::savedisk::savedisk::savedisk::savedisk::savedisk::savedisk::savedisk::isimoon::isimoon::isimoon::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall:
:sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::isimoon::isimoon::isimoon::savedisk::savedisk::savedisk::savedisk::savedisk::savedisk::savedisk::savedisk::savedisk::savedisk::savedisk::savedisk::isimoon::isimoon::isimoon::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall:
:sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::isimoon::isimoon::isimoon::savedisk::physic_monster::savedisk::savedisk::savedisk::savedisk::savedisk::savedisk::savedisk::savedisk::physic_monster::savedisk::isimoon::bomb666::isimoon::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall:
:sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::isimoon::isimoon::savedisk::savedisk::physic_monster::savedisk::savedisk::savedisk::savedisk::savedisk::savedisk::savedisk::savedisk::physic_monster::savedisk::isimoon::isimoon::isimoon::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall:
:sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::isimoon::isimoon::isimoon::savedisk::savedisk::physic_monster::savedisk::savedisk::savedisk::savedisk::savedisk::savedisk::savedisk::savedisk::physic_monster::savedisk::savedisk::isimoon::isimoon::isimoon::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall:
:sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::isimoon::isimoon::isimoon::savedisk::savedisk::physic_monster::savedisk::savedisk::savedisk::savedisk::savedisk::savedisk::savedisk::savedisk::physic_monster::savedisk::savedisk::isimoon::isimoon::isimoon::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall:
:sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::isimoon::isimoon::isimoon::savedisk::savedisk::isimoon::savedisk::savedisk::savedisk::savedisk::savedisk::savedisk::savedisk::savedisk::isimoon::savedisk::savedisk::isimoon::isimoon::isimoon::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall:
:sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::isimoon::isimoon::isimoon::savedisk::isimoon::isimoon::isimoon::savedisk::savedisk::savedisk::savedisk::savedisk::savedisk::isimoon::isimoon::isimoon::savedisk::isimoon::isimoon::isimoon::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall:
:sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::isimoon::isimoon::isimoon::savedisk::savedisk::savedisk::savedisk::savedisk::savedisk::savedisk::savedisk::savedisk::savedisk::savedisk::savedisk::savedisk::savedisk::isimoon::isimoon::isimoon::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall:
:sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::isimoon::isimoon::isimoon::isimoon::savedisk::savedisk::savedisk::savedisk::savedisk::savedisk::savedisk::savedisk::savedisk::savedisk::savedisk::savedisk::savedisk::savedisk::isimoon::isimoon::isimoon::isimoon::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall:
:sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::isimoon::isimoon::isimoon::isimoon::savedisk::savedisk::physic_monster::savedisk::savedisk::savedisk::savedisk::savedisk::savedisk::savedisk::savedisk::physic_monster::savedisk::savedisk::isimoon::isimoon::isimoon::isimoon::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall:
:sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::isimoon::isimoon::isimoon::isimoon::savedisk::savedisk::physic_monster::savedisk::savedisk::savedisk::savedisk::savedisk::savedisk::savedisk::savedisk::physic_monster::savedisk::savedisk::isimoon::isimoon::isimoon::isimoon::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall:
:sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::isimoon::isimoon::isimoon::isimoon::savedisk::savedisk::physic_monster::savedisk::savedisk::savedisk::savedisk::savedisk::savedisk::savedisk::savedisk::physic_monster::savedisk::savedisk::isimoon::isimoon::isimoon::isimoon::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall:
:sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::isimoon::isimoon::isimoon::isimoon::savedisk::savedisk::physic_monster::savedisk::savedisk::savedisk::savedisk::savedisk::savedisk::savedisk::savedisk::physic_monster::savedisk::isimoon::isimoon::isimoon::isimoon::isimoon::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall:
:sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::isimoon::isimoon::isimoon::isimoon::isimoon::savedisk::physic_monster::savedisk::savedisk::savedisk::savedisk::savedisk::savedisk::savedisk::savedisk::physic_monster::savedisk::isimoon::isimoon::isimoon::isimoon::isimoon::isimoon::sigwall::sigwall::sigwall:
:sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::isimoon::isimoon::isimoon::isimoon::isimoon::isimoon::savedisk::savedisk::savedisk::savedisk::savedisk::savedisk::savedisk::savedisk::savedisk::savedisk::savedisk::savedisk::isimoon::isimoon::isimoon::isimoon::isimoon::isimoon::sigwall::sigwall::sigwall:
:sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::isimoon::isimoon::isimoon::isimoon::isimoon::isimoon::savedisk::savedisk::savedisk::savedisk::isimoon::isimoon::isimoon::isimoon::savedisk::savedisk::savedisk::isimoon::isimoon::isimoon::isimoon::isimoon::isimoon::isimoon::sigwall::sigwall::sigwall:
:sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::isimoon::isimoon::isimoon::isimoon::isimoon::isimoon::isimoon::savedisk::savedisk::savedisk::savedisk::savedisk::savedisk::savedisk::savedisk::savedisk::savedisk::isimoon::isimoon::isimoon::isimoon::isimoon::isimoon::isimoon::sigwall::sigwall::sigwall:
:sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::isimoon::isimoon::isimoon::isimoon::isimoon::isimoon::isimoon::isimoon::savedisk::savedisk::savedisk::savedisk::savedisk::savedisk::savedisk::savedisk::isimoon::isimoon::isimoon::isimoon::isimoon::isimoon::isimoon::isimoon::sigwall::sigwall::sigwall:
:sigwall::sigwall::sigwall::sigwall::isimoon::isimoon::isimoon::isimoon::isimoon::isimoon::isimoon::isimoon::isimoon::savedisk::savedisk::savedisk::savedisk::savedisk::isimoon::isimoon::isimoon::isimoon::isimoon::isimoon::isimoon::isimoon::isimoon::isimoon::isimoon::sigwall::sigwall:
:sigwall::sigwall::sigwall::isimoon::isimoon::isimoon::isimoon::isimoon::isimoon::isimoon::isimoon::isimoon::isimoon::isimoon::isimoon::isimoon::isimoon::isimoon::isimoon::isimoon::isimoon::isimoon::isimoon::isimoon::isimoon::isimoon::isimoon::isimoon::isimoon::sigwall::sigwall:
Achievement Showcase
11,581
Achievements
43
Perfect Games
69%
Avg. Game Completion Rate
Favorite Game
1,681
Hours played
29
Achievements
Salien Stats
Level Reached
25
Bosses Fought
24

Experience Earned
28,840,632
Workshop Showcase
网易云检测不出的 请使用PC最新版 UWP是不支持的
歌词卡住是小葫芦的问题了 我是没办法解决的 那些音乐播放器也不开个API给我们这些第三方应用调用
----12/29----
感谢 @Rain酱 的提醒,BGM插件已更新到3.0,并在下面附上了如何自己修改小葫芦官方BGM插件的方法
----12/5----
更新日历样式 更接近原壁纸
----12/4----
添加实验性的歌曲信息显示(歌曲名/进度条/歌词/中文翻译歌词)
需要运行一个小葫芦BGM插件控制台来获取信息( http://ww
14,062 ratings
Created by - GEEKiDoS
Review Showcase
14.0 Hours played
Epic Conversation

Sans: uuuu-u-uu-uu-u-uuu-uu-u ! ! !

Papyrus: uuuu-u-u-uu-u.....

Sans: uuuu-u-uu-uu-u-uuu-uu-u-u-u--uu-uuuuu-uu.

Papyrus: uuuu-u?

Sans: uuuu-u-uuu-uuu

Papyrus: uuuu-u-uu-uu-u-uuu-uu-u--uuuuuuuu-uuuuu-uuuu-uuu---uuu ! ! ! ! ! !

Sans:

░░░░░░░░██████████████████
░░░░████░░░░░░░░░░░░░░░░░░████
░░██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██
░░██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██
██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██
██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██████░░░░██
██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██████░░░░██
██░░░░██████░░░░██░░░░██████░░░░██
░░██░░░░░░░░░░██████░░░░░░░░░░██
████░░██░░░░░░░░░░░░░░░░░░██░░████
██░░░░██████████████████████░░░░██
██░░░░░░██░░██░░██░░██░░██░░░░░░██
░░████░░░░██████████████░░░░████
░░░░░░████░░░░░░░░░░░░░░████
░░░░░░░░░░██████████████.....And that's how Sans was introduced to Smash Ultimate....

Recent Activity

2,030 hrs on record
last played on Oct 18
1,681 hrs on record
last played on Oct 5
7.7 hrs on record
last played on Sep 25
✪ YurI 14 hours ago 
:NFA::plaza::plaza::plaza::NFA::pp7::NFA::plaza::plaza::plaza::NFA:
:plaza::source::bc::source::plaza::NFA::plaza::source::bc::source::plaza:
:plaza::bc::BlueGlow::BlueGlow::bc::plaza::bc::BlueGlow::BlueGlow::bc::plaza:
:plaza::source::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::source::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::source::plaza:
:butterfly::plaza::bc::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::bc::plaza::butterfly:
:pointy::NFA::plaza::source::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::source::plaza::NFA::pointy:
:butterfly::pp7::pointy::plaza::bc::BlueGlow::bc::plaza::pointy::pp7::butterfly:
:pointy::NFA::butterfly::NFA::plaza::source::plaza::NFA::butterfly::NFA::pointy:
:butterfly::pp7::pointy::pp7::NFA::plaza::NFA::pp7::pointy::pp7::butterfly:
Diana 杀 17 hours ago 
:lovebs:
Funni Oct 18 @ 7:22pm 
⣿⡇⣿⣿⣿⠛⠁⣴⣿⡿⠿⠧⠹⠿⠘⣿⣿⣿⡇⢸⡻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿
⢹⡇⣿⣿⣿⠄⣞⣯⣷⣾⣿⣿⣧⡹⡆⡀⠉⢹⡌⠐⢿⣿⣿⣿⡞⣿⣿⣿
⣾⡇⣿⣿⡇⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣄⢻⣦⡀⠁⢸⡌⠻⣿⣿⣿⡽⣿⣿
⡇⣿⠹⣿⡇⡟⠛⣉⠁⠉⠉⠻⡿⣿⣿⣿⣿⣿⣦⣄⡉⠂⠈⠙⢿⣿⣝⣿
⠤⢿⡄⠹⣧⣷⣸⡇⠄⠄⠲⢰⣌⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣶⣤⣤⡀⠄⠈⠻⢮
⠄⢸⣧⠄⢘⢻⣿⡇⢀⣀⠄⣸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⡀⠄⢀
⠄⠈⣿⡆⢸⣿⣿⣿⣬⣭⣴⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣯⠝⠛⠛⠙⢿⡿⠃⠄⢸
⠄⠄⢿⣿⡀⣿⣿⣿⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣿⣿⣿⣿⡾⠁⢠⡇⢀
⠄⠄⢸⣿⡇⠻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣏⣫⣻⡟⢀⠄⣿⣷⣾
⠄⠄⢸⣿⡇⠄⠈⠙⠿⣿⣿⣿⣮⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⢠⠊⢀⡇⣿⣿
⠒⠤⠄⣿⡇⢀⡲⠄⠄⠈⠙⠻⢿⣿⣿⠿⠿⠟⠛⠋⠁⣰⠇⠄⢸⣿⣿⣿
Funni Oct 18 @ 7:22pm 
⣿⡇⣿⣿⣿⠛⠁⣴⣿⡿⠿⠧⠹⠿⠘⣿⣿⣿⡇⢸⡻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿
⢹⡇⣿⣿⣿⠄⣞⣯⣷⣾⣿⣿⣧⡹⡆⡀⠉⢹⡌⠐⢿⣿⣿⣿⡞⣿⣿⣿
⣾⡇⣿⣿⡇⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣄⢻⣦⡀⠁⢸⡌⠻⣿⣿⣿⡽⣿⣿
⡇⣿⠹⣿⡇⡟⠛⣉⠁⠉⠉⠻⡿⣿⣿⣿⣿⣿⣦⣄⡉⠂⠈⠙⢿⣿⣝⣿
⠤⢿⡄⠹⣧⣷⣸⡇⠄⠄⠲⢰⣌⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣶⣤⣤⡀⠄⠈⠻⢮
⠄⢸⣧⠄⢘⢻⣿⡇⢀⣀⠄⣸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⡀⠄⢀
⠄⠈⣿⡆⢸⣿⣿⣿⣬⣭⣴⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣯⠝⠛⠛⠙⢿⡿⠃⠄⢸
⠄⠄⢿⣿⡀⣿⣿⣿⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣿⣿⣿⣿⡾⠁⢠⡇⢀
⠄⠄⢸⣿⡇⠻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣏⣫⣻⡟⢀⠄⣿⣷⣾
⠄⠄⢸⣿⡇⠄⠈⠙⠿⣿⣿⣿⣮⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⢠⠊⢀⡇⣿⣿
⠒⠤⠄⣿⡇⢀⡲⠄⠄⠈⠙⠻⢿⣿⣿⠿⠿⠟⠛⠋⠁⣰⠇⠄⢸⣿⣿⣿
Funni Oct 18 @ 7:22pm 
⣿⡇⣿⣿⣿⠛⠁⣴⣿⡿⠿⠧⠹⠿⠘⣿⣿⣿⡇⢸⡻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿
⢹⡇⣿⣿⣿⠄⣞⣯⣷⣾⣿⣿⣧⡹⡆⡀⠉⢹⡌⠐⢿⣿⣿⣿⡞⣿⣿⣿
⣾⡇⣿⣿⡇⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣄⢻⣦⡀⠁⢸⡌⠻⣿⣿⣿⡽⣿⣿
⡇⣿⠹⣿⡇⡟⠛⣉⠁⠉⠉⠻⡿⣿⣿⣿⣿⣿⣦⣄⡉⠂⠈⠙⢿⣿⣝⣿
⠤⢿⡄⠹⣧⣷⣸⡇⠄⠄⠲⢰⣌⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣶⣤⣤⡀⠄⠈⠻⢮
⠄⢸⣧⠄⢘⢻⣿⡇⢀⣀⠄⣸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⡀⠄⢀
⠄⠈⣿⡆⢸⣿⣿⣿⣬⣭⣴⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣯⠝⠛⠛⠙⢿⡿⠃⠄⢸
⠄⠄⢿⣿⡀⣿⣿⣿⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣿⣿⣿⣿⡾⠁⢠⡇⢀
⠄⠄⢸⣿⡇⠻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣏⣫⣻⡟⢀⠄⣿⣷⣾
⠄⠄⢸⣿⡇⠄⠈⠙⠿⣿⣿⣿⣮⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⢠⠊⢀⡇⣿⣿
⠒⠤⠄⣿⡇⢀⡲⠄⠄⠈⠙⠻⢿⣿⣿⠿⠿⠟⠛⠋⠁⣰⠇⠄⢸⣿⣿⣿
Funni Oct 18 @ 7:22pm 
⣿⡇⣿⣿⣿⠛⠁⣴⣿⡿⠿⠧⠹⠿⠘⣿⣿⣿⡇⢸⡻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿
⢹⡇⣿⣿⣿⠄⣞⣯⣷⣾⣿⣿⣧⡹⡆⡀⠉⢹⡌⠐⢿⣿⣿⣿⡞⣿⣿⣿
⣾⡇⣿⣿⡇⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣄⢻⣦⡀⠁⢸⡌⠻⣿⣿⣿⡽⣿⣿
⡇⣿⠹⣿⡇⡟⠛⣉⠁⠉⠉⠻⡿⣿⣿⣿⣿⣿⣦⣄⡉⠂⠈⠙⢿⣿⣝⣿
⠤⢿⡄⠹⣧⣷⣸⡇⠄⠄⠲⢰⣌⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣶⣤⣤⡀⠄⠈⠻⢮
⠄⢸⣧⠄⢘⢻⣿⡇⢀⣀⠄⣸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⡀⠄⢀
⠄⠈⣿⡆⢸⣿⣿⣿⣬⣭⣴⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣯⠝⠛⠛⠙⢿⡿⠃⠄⢸
⠄⠄⢿⣿⡀⣿⣿⣿⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣿⣿⣿⣿⡾⠁⢠⡇⢀
⠄⠄⢸⣿⡇⠻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣏⣫⣻⡟⢀⠄⣿⣷⣾
⠄⠄⢸⣿⡇⠄⠈⠙⠿⣿⣿⣿⣮⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⢠⠊⢀⡇⣿⣿
⠒⠤⠄⣿⡇⢀⡲⠄⠄⠈⠙⠻⢿⣿⣿⠿⠿⠟⠛⠋⠁⣰⠇⠄⢸⣿⣿⣿