S w 1 p e
fvck off   Fuji, Shizuoka, Japan
 
 
▂▃▄▅▆▇█▓▒░ᴍʏ sᴇᴛᴜᴘ░▒▓█▇▆▅▄▃▂

| ᴍᴏᴛʜᴇʀʙᴏᴀʀᴅ - ᴀsᴜs ᴍᴀxɪᴍᴜs xɪ ғᴏʀᴍᴜʟᴀ |
| ᴄᴘᴜ - ɪ𝟻-𝟾𝟼𝟶𝟶ᴋ @ 𝟻.𝟸ɢʜᴢ 𝟷.𝟺ᴠ |
| ɢᴘᴜ - ᴍsɪ ʟɪɢʜᴛɪɴɢ ᴢ 𝟸𝟶𝟾𝟶ᴛɪ |
| ʀᴀᴍ - ᴄᴏʀsᴀɪʀ ᴠᴇɴɢᴇᴀɴᴄᴇ ʟᴘx 32ɢʙ ᴅᴅʀ𝟺 @3200ᴍʜᴢ |
| ᴘsᴜ - ᴄᴏʀsᴀɪʀ ʜx𝟷𝟶𝟶𝟶ɪ |
| ᴄᴀsᴇ - ᴄᴏʀsᴀɪʀ ᴏʙsɪᴅɪᴀɴ 𝟻𝟶𝟶ᴅ ʀɢʙ sᴇ |
| ᴄᴏᴏʟɪɴɢ - ᴏᴘᴇɴ ʟᴏᴏᴘ ᴜsɪɴɢ ʀɪɢɪᴅ ᴛᴜʙɪɴɢ |
| ᴍᴏɴɪᴛᴏʀ - ᴀʟɪᴇɴᴡᴀʀᴇ ᴀᴡ𝟸𝟻𝟷𝟾ʜ @ 𝟸𝟺𝟷ʜᴢ |
| ᴋᴇʏʙᴏᴀʀᴅ - ʟᴏɢɪᴛᴇᴄʜ ɢ𝟾𝟷𝟶 ᴏʀɪᴏɴ sᴘᴇᴄᴛʀᴜᴍ ʀɢʙ |
| ᴍᴏᴜsᴇ - ʜʏᴘᴇʀx ᴘᴜʟsᴇғɪʀᴇ sᴜʀɢᴇ |

Flex lang ng Flex :steammocking:

bind "kp_slash" "buy smokegrenade;"
bind "kp_multiply" "buy flashbang;"
bind "kp_minus" "buy molotov; buy incgrenade;"
bind "kp_home" "buy ak47; buy m4a1;"
bind "kp_uparrow" "buy mac10; buy mp9;"
bind "kp_pgup" "buy sg556; buy aug;"
bind "kp_plus" "buy awp;"
bind "kp_leftarrow" "buy p250;"
bind "kp_5" "buy deagle;"
bind "kp_rightarrow" "buy tec9; buy fiveseven;"
bind "kp_end" "buy vesthelm;"
bind "kp_downarrow" "buy vest;"
bind "kp_enter" "buy defuser;"
Currently Offline
Last Online 33 hrs, 7 mins ago
❁[LXT]❁ =COMMADO_LZR= Sep 30 @ 2:57pm 
这种菜逼还能说什么:downvoted:
成文 Sep 26 @ 10:19pm 
我们注意到您已经近2周没有登入PornHub了,请允许我们问候一声您是否一切如常。从您上次访问我们以后,我们已经更新了很多您喜欢的男同性恋电影。
希望能很快再见到你。 - PorHub™ 管理员
抽烟喝酒烫头 Sep 24 @ 1:10am 
傻逼小日本 草你全家
N U S T Y Sep 21 @ 9:22pm 
+rep friendly :)
signed by ZOOMzip + iyakin ugaling squater : ) :csgoanarchist:
❁[LXT]❁ =COMMADO_LZR= Sep 14 @ 10:17pm 
l love your d i c k and why so.small