sas1337.tk
Bosnia and Herzegovina
 
 
      sas1337.tk [sas1337.tk]
     ᴛʏᴘᴇ ᴀ ʀᴇᴀsᴏɴ ɪɴ ᴍʏ ᴄᴏᴍᴍᴇɴᴛs ᴛᴏ ɢᴇᴛ ᴀᴅᴅᴇᴅ
 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
    :elite: [ueberfahrenn.cf]  |  :ADNquestion: [www.faceit.com]
目前離線
最近一次上線 9 分鐘前
藝術作品展示欄
WELCOME TO HELL
2 1
開放交易的物品
802
擁有物品
355
完成交易
1,212
市集交易次數
:DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser:


           ɴᴀᴍᴇ: sᴀs
           ᴀɢᴇ: 16 ʏ/ᴏ
        ʟᴀɴɢᴜᴀɢᴇs: ᴇɴɢʟɪsʜ, ᴅᴜᴛᴄʜ ᴀɴᴅ ʙᴏꜱɴɪᴀɴ
          


:DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser:
評論展示欄
author 發表:
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀♫ ʙʙɴᴏ$ - ᴍᴏɴᴇʏᴛᴀʟᴋ ♫⠀⠀⠀⠀
──────────⚪──────────────────────────────────────────────────────
⠀▐▐ ⠀►▏ ⠀⠀──○─ 🔊 ⠀₀:₁₆ / ₁:₃₇ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴴᴰ⚙ ❐ ⊏⊐
https://www.youtube.com/watch?v=xmuPiXh4JBY
最愛攻略
創作者 - renx; ♡
64 評價
成就展示欄
567
成就
2
全成就達成遊戲
29%
平均遊戲完成度
最愛群組
Überfahr Service $ - 公開群組
Rolle über MM wie ein Lastwagen
184
成員
35
遊戲中
61
線上
4
交談中
+REP! Thank you for using of my level up service
wanCS 20 小時以前 
──────▄▌█▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀█
───▄▄██▌█ +REP + REP + REP +REP + REP + REP █
▄▄▄▌▐██▌█+ REP + REP + REP+ REP + REP + REP █
███████▌█▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄█
▀(@)▀▀▀▀▀▀▀(@)(@)▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀(@)▀▀▀ ._._._._._._._._.
Fresh_Kray73 1 月 16 日 上午 7:31 
+rep has the epic software
danyazxcv 1 月 12 日 上午 6:45 
+REP ONLY HEAD SHOT! :cozyroe:
Maintix 1 月 12 日 上午 12:03 
+rep nice game
Bruta 1 月 4 日 下午 6:07 
+rep 1337army