sas1337.tk
Bosnia and Herzegovina
 
 
      sas1337.tk [sas1337.tk]
     ᴛʏᴘᴇ ᴀ ʀᴇᴀsᴏɴ ɪɴ ᴍʏ ᴄᴏᴍᴍᴇɴᴛs ᴛᴏ ɢᴇᴛ ᴀᴅᴅᴇᴅ
 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
    :elite: [ueberfahrenn.cf]  |  :ADNquestion: [www.faceit.com]
当前离线
上次在线 6 分钟前
艺术作品展柜
WELCOME TO HELL
2 1
打算交易的物品
802
已拥有的物品数
355
已进行的交易次数
1,212
市场交易次数
:DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser:


           ɴᴀᴍᴇ: sᴀs
           ᴀɢᴇ: 16 ʏ/ᴏ
        ʟᴀɴɢᴜᴀɢᴇs: ᴇɴɢʟɪsʜ, ᴅᴜᴛᴄʜ ᴀɴᴅ ʙᴏꜱɴɪᴀɴ
          


:DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser:
评测展柜
引用自 author
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀♫ ʙʙɴᴏ$ - ᴍᴏɴᴇʏᴛᴀʟᴋ ♫⠀⠀⠀⠀
──────────⚪──────────────────────────────────────────────────────
⠀▐▐ ⠀►▏ ⠀⠀──○─ 🔊 ⠀₀:₁₆ / ₁:₃₇ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴴᴰ⚙ ❐ ⊏⊐
https://www.youtube.com/watch?v=xmuPiXh4JBY
最喜爱的指南
创建者 - renx; ♡
63 个评分
成就展柜
567
成就
2
完美达成的游戏数
29%
游戏平均完成率
最喜爱的组
Überfahr Service $ - 公共组
Rolle über MM wie ein Lastwagen
184
名成员
35
游戏中
60
人在线
4
聊天中
+REP! Thank you for using of my level up service
wanCS 20 小时以前 
──────▄▌█▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀█
───▄▄██▌█ +REP + REP + REP +REP + REP + REP █
▄▄▄▌▐██▌█+ REP + REP + REP+ REP + REP + REP █
███████▌█▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄█
▀(@)▀▀▀▀▀▀▀(@)(@)▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀(@)▀▀▀ ._._._._._._._._.
Fresh_Kray73 1月16日上午7:31 
+rep has the epic software
danyazxcv 1月12日上午6:45 
+REP ONLY HEAD SHOT! :cozyroe:
Maintix 1月12日上午12:03 
+rep nice game
Bruta 1月4日下午6:07 
+rep 1337army