SaS1337tk | ChallengeMe.GG
Bosnia and Herzegovina
 
 
      ᴍᴀᴋɪɴɢ sᴛᴇᴀᴍ ᴀʀᴛᴡᴏʀᴋs ғᴏʀ ᴄʜᴇᴀᴘ
        ᴛᴡɪᴛᴛᴇʀ ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇ
아트워크 전시대
TRADING IN CSGO
거래를 위해 내놓은 아이템
750
소유한 아이템
370
거래 횟수
1,273
장터 거래 횟수
:DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser:


           ɴᴀᴍᴇ: sᴀs
           ᴀɢᴇ: 16 ʏ/ᴏ
        ʟᴀɴɢᴜᴀɢᴇs: ᴇɴɢʟɪsʜ, ᴅᴜᴛᴄʜ ᴀɴᴅ ʙᴏꜱɴɪᴀɴ
           ᴛʀᴀᴅᴇ
          


:DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser:
제품 평가 전시대
author님이 먼저 게시:
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀♫ ʙʙɴᴏ$ - ᴍᴏɴᴇʏᴛᴀʟᴋ ♫⠀⠀⠀⠀
──────────⚪──────────────────────────────────────────────────────
⠀▐▐ ⠀►▏ ⠀⠀──○─ 🔊 ⠀₀:₁₆ / ₁:₃₇ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴴᴰ⚙ ❐ ⊏⊐
https://www.youtube.com/watch?v=xmuPiXh4JBY
즐겨찾기한 가이드
267명이 평가했습니다.
좋아하는 그룹
ur m o m g a y,
7
회원
0
게임 중
0
온라인
0
채팅 중
.oZon :) 2019년 3월 17일 오후 12시 44분 
+rep fair trader
SpeLLe 2019년 3월 10일 오전 5시 40분 
+rep Thank you! Awesome profile and a lot of hard work, well done! I appreciate your work and your creativity!
Ajax-iwnl 2019년 3월 8일 오전 4시 48분 
want to sell some/one of my items for your DZ keys - add me ill trade anything you want aslong as you dont low ball (your keys for my skins only)
ПАВ1337 2019년 3월 6일 오후 2시 16분 
+rep fair trader
Clarence 2019년 3월 5일 오전 11시 01분 
+rep good player/nice trader
Seppix 2019년 3월 2일 오전 11시 43분 
+rep Very good at making artwork