H4mzk
Hamza Khan   Karachi, Sindh, Pakistan
 
 
unbind space; alias "+jumpthrow" "+jump;-attack"; alias "-jumpthrow" "-jump"; bind space "+jumpthrow"


alias +duckjump "+jump; +duck";alias -duckjump "-jump; -duck";bind "space" "+duckjump"cl_bob_lower_amt 5
cl_bobamt_lat 0.1
cl_bobamt_vert 0.1


bind "mouse4" "cl_righthand 1"
bind "mouse5" "cl_righthand 0"


launch option : -high -tickrate 128 -threads 4 -freq 144 -refresh 144 -console -novid -nojoy -full -d3d9ex

Launch Options: -console -novid -tickrate 128 -refresh 240 -freq 240 -threads 4 +cl_forcepreload 1 -nojoy -fps_max 0 -cl_updaterate 128 -cl_cmdrate 128 +mat_queue_mode 2
Currently Offline

Recent Activity

4,808 hrs on record
last played on Jan 23
0.3 hrs on record
last played on Aug 13, 2021
2.1 hrs on record
last played on Mar 18, 2021
神KESHAVxD Sep 3, 2021 @ 1:06pm 
:butterfly:ʜᴀᴠᴇ ᴀ ᴡᴏɴᴅᴇʀꜰᴜʟ ᴡᴇᴇᴋᴇɴᴅ! ᴅᴏ ᴡʜᴀᴛ ᴍᴀᴋᴇꜱ ʏᴏᴜ ꜱᴍɪʟᴇ ᴀɴᴅ ʙᴇ ʜᴀᴘᴘʏ
神KESHAVxD Jul 31, 2021 @ 4:34am 
   :LIS_butterfly::Honest:         :Honest::LIS_butterfly:   
:Honest::atomical::butterfly::LIS_butterfly:   :LIS_butterfly::butterfly::atomical::Honest:
:LIS_butterfly::orb:   :atomical::Honest::atomical:    :orb::LIS_butterfly:
:Honest::butterfly:               :butterfly::Honest:
   :LIS_butterfly::atomical:         :atomical::LIS_butterfly:   
      :Honest::butterfly:   :butterfly::Honest:      
         :LIS_butterfly::orb::LIS_butterfly:         
            :Honest:
神KESHAVxD Jul 13, 2021 @ 9:34pm 
   :LIS_butterfly::Honest:         :Honest::LIS_butterfly:   
:Honest::atomical::butterfly::LIS_butterfly:   :LIS_butterfly::butterfly::atomical::Honest:
:LIS_butterfly::orb:   :atomical::Honest::atomical:    :orb::LIS_butterfly:
:Honest::butterfly:               :butterfly::Honest:
   :LIS_butterfly::atomical:         :atomical::LIS_butterfly:   
      :Honest::butterfly:   :butterfly::Honest:      
         :LIS_butterfly::orb::LIS_butterfly:         
            :Honest:
神KESHAVxD Jul 2, 2021 @ 3:05pm 
✨ɪ ᴡɪꜱʜ ʏᴏᴜ ᴀ ᴠᴇʀʏ ᴊᴏʏꜰᴜʟ ᴀɴᴅ ʀᴇʟᴀxᴇᴅ ᴡᴇᴇᴋᴇɴᴅ, ᴍᴀᴋᴇ ᴜꜱᴇ ᴏꜰ ᴇᴠᴇʀʏ ᴍᴏᴍᴇɴᴛ✨
‎‎‎‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎💖ʜᴀᴘᴘʏ ᴡᴇᴇᴋᴇɴᴅ💖
神KESHAVxD Jun 23, 2021 @ 9:48am 
                         🖤🖤   🤍🤍
                      🖤      🤍      🤍
                      🖤               🤍
                         🖤         🤍
                            🖤   🤍
                               🖤
神KESHAVxD Jun 23, 2021 @ 9:46am 
🌇✨ᴍᴀʏ ᴛʜᴇ ꜱᴇᴛᴛɪɴɢ ꜱᴜɴ ᴛᴀᴋᴇ ᴅᴏᴡɴ ᴀʟʟ ʏᴏᴜʀ ꜱᴜꜰꜰᴇʀɪɴɢꜱ ᴡɪᴛʜ ɪᴛ ᴀɴᴅ ᴍᴀᴋᴇ ʏᴏᴜ ʜᴏᴘᴇꜰᴜʟ ꜰᴏʀ ᴀ ɴᴇᴡ ᴅᴀʏ. ɢᴏᴏᴅ ᴇᴠᴇɴɪɴɢ✨🌇