⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Hiện đang rời mạng
1 lệnh cấm VAC được ghi nhận | Thông tin
Nhiều lệnh cấm trò chơi được ghi nhận | Thông tin
165 ngày từ lần cấm cuối
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀✖⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀✖
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀✖⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀✖
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀✖⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀✖
Nhóm yêu thích
Jokerinio Crew only
11
Thành viên
0
Đang chơi
3
Trên mạng
0
đang trò chuyện
❤️⁧⁧ 󠁳Dominik 19 Thg9 @ 12:03pm 
+rep można podpisik <3
? 27 Thg06 @ 8:03am 
ahhaah cheater dead
lejon 26 Thg06 @ 10:51am 
unlucko :(
i pray for you
EPICKYY 13 Thg04 @ 4:24am 
:AlienIsHappy: ZBYCHOLUDY :AlienIsHappy:
:AlienIsHappy: ZBYCHOLUDY :AlienIsHappy:
:AlienIsHappy: ZBYCHOLUDY :AlienIsHappy:
:AlienIsHappy: ZBYCHOLUDY :AlienIsHappy:
Janusz Tracz 3 Thg04 @ 2:13pm 
smutne żal konta
ᵃʷᵏ 8 Thg03 @ 6:48am 
𝑆𝑖𝑔𝑛𝑒𝑑 𝐵𝑦 𝐴𝑤𝑒𝑘 ⚡