STEAM GROUP
Void Resonance Survival *VRS*
STEAM GROUP
Void Resonance Survival *VRS*
63
IN-GAME
437
ONLINE
Founded
January 26, 2014
Language
English
Location
United Kingdom (Great Britain) 
ABOUT Void Resonance Survival

#1 Dedicated Non-Profit UK Network

┌───────────────────Void Resonance Survival─────────────────────────┐

Void Resonance Survival
ᴀ ɴᴏɴ-ᴘʀᴏꜰɪᴛ ɴᴇᴛᴡᴏʀᴋ ᴀɪᴍᴇᴅ ᴛᴏᴡᴀʀᴅꜱ ɢᴀʀʀʏ'ꜱ ᴍᴏᴅ. ʜᴇʀᴇ ᴡᴇ ʜᴀᴠᴇ ᴍᴀɴʏ ꜱᴇʀᴠᴇʀꜱ ᴡʜɪᴄʜ ᴏꜰꜰᴇʀ ꜱᴏᴍᴇᴛʜɪɴɢ ꜰᴏʀ ᴇᴠᴇʀʏᴏɴᴇ. ᴡᴇ ʜᴀᴛᴇ ᴘᴀʏ2ᴡɪɴ & ᴘᴀʏ2ᴀᴅᴍɪɴ ꜱᴏ ᴡᴇ'ᴅ ɴᴇᴠᴇʀ ꜱᴇʟʟ ᴀɴʏᴛʜɪɴɢ ᴛʜᴀᴛ ᴛᴏ ɢɪᴠᴇ ᴛʜᴇ ᴘʟᴀʏᴇʀ ᴀɴ ᴇxᴛʀᴀ ʙᴏᴏꜱᴛ ꜰᴏʀ ᴍᴏɴᴇʏ.

Helpful links
Void Resonance - Twitch[www.twitch.tv] Void Resonance - TeamSpeak[voidresonance.com] Void Resonance - Discord[discord.me]


└───────────────────Void Resonance Survival──────────────────────┘
POPULAR DISCUSSIONS
VIEW ALL (153)
RECENT ANNOUNCEMENTS
*Required* TeamSpeak 3 Client 3.2.5
oi! Discord Server
99 Comments
Donny the Dealer Mar 20 @ 12:16pm 
nigganigganigganigganigganigganigganigganigganigganigganigganigganigganigganigganigganigganigganigganigganigganigganigganigganigganigganigganigganigganigganigganigganigganigganigganigganigganigganigganigganigganigganigganigganigganigganigganigganigganigganigganigga
zecrox Feb 5 @ 12:34pm 
hey yo
froSt.. Jan 21 @ 4:01am 
Hi !
anders Oct 14, 2018 @ 5:31am 
can i be player of the week?
anders Jul 31, 2018 @ 12:49am 
Hai feel free to make me player of the week c:
sorry if i’m a bit fat tho

i like eating food irl ;U
★Dooking Raccoon♥ Jul 30, 2018 @ 7:25pm 
Hai feel free to add me c: :heart:
sorry if i'm a bit lewd tho

i like giving footjobs irl ;U
VIEW ALL (3,161)
GROUP MEMBERS
Group Player of the Week:
Administrators
Moderators
63
IN-GAME
437
ONLINE
28 IN CHAT
Enter chat room
Founded
January 26, 2014
Language
English
Location
United Kingdom (Great Britain)