กลุ่ม STEAM
Unity Gaming Network µGaming
กลุ่ม STEAM
Unity Gaming Network µGaming
129
อยู่ในเกม
1,131
ออนไลน์
ก่อตั้ง
2 มกราคม 2014
ภาษา
อังกฤษ
เกี่ยวกับ Unity Gaming Network

Smooth experience for casual gaming

SERVERS
IP: eu1.ugaming.org:27055 | Server: unityGaming EU | Versus
IP: eu1.ugaming.org:27045 | Server: unityGaming EU | Versus II

IP: us1.ugaming.org:27055 | Server: unityGaming US | Versus
IP: us1.ugaming.org:27045 | Server: unityGaming US | Versus II

BECOME A VIP
Support me by purchasing a VIP status! Visit this thread for more information.

RULES
Make sure to check out server rules before joining our servers. You can find the link here.

HOW TO USE THE POINTS SYSTEM
Download this addon to make gameplay easier for you when using the Points System.

CREATE A LOBBY
Fill up empty server quickly by gathering players in a lobby:
 • Click on Versus/Play Versus in the main menu
 • Select Play With Friends and then Create New Versus Lobby
 • Choose your desired Campaign and set Permissions to "Public Game"
 • Change Server Type to "Steam Group Server" and Create Lobby
Lastly, Invite Friends or use our chat to invite players. Once you're ready, hit Start Game and pick one of our servers.

WATCH GAMEPLAY RECORDINGS
Footage is now recorded by SourceTV. Click this link[demo.ugaming.org] to download demo files.
การสนทนายอดนิยม
ประกาศล่าสุด
(L4D2) Monday's Server Update
General
 • An exploit has been fixed where specials were able to skip respawn times by switching to spectators and joining back (reported by Mrkouter)
 • An issue has been fixed where chargers would get stuck in player clip brushes when they were charging players while being inside it (reported by top tier)
 • An anti-cheat method has been implemented which prevents survivors from being able to use ghost infected related cheats
 • An issue has been fixed where sometimes chargers wouldn't slam survivors against certain moveable objects in maps, while carrying them
 • Survivors that got smoked and are falling off big heights will now take fall damage when they're hanging and no longer when they hit the ground
 • An issue has been fixed where pummeled survivors that are falling down wouldn't take any damage upon landing
 • An issue has been fixed where chargers were able to charge pummeled survivors

Self-Mute Plugin
 • Names of players, that you've muted, will no longer be shown to you

Survivor bots
 • Bots now use melee weapons to defend themselves against multiple attacking infected
 • Bots now use melee weapons to free you from specials
 • Bots now prefer rifles instead of pistols when attacking infected
 • An issue has been fixed where bots would still tap-fire chargers when they're saving you from them
 • Bots will no longer quit saving you from chargers when they've got puked on by boomers

Enjoy! :csgoct:

(L4D2) Friday's Server Update
Self-Mute Plugin
 • You're no longer required to re-mute players after map changes
 • Messages of players that you've muted will no longer be shown to you
 • Players will remain muted, even if they leave the server and rejoin. However, mute list gets cleared when you leave the server
 • You're now able to mute/unmute several players simultaneously by using filters, such as @all, @survivors and @infected
 • Menu to mute/unmute players now remains open when selecting players
 • It's no longer necessary to wait until players have fully connected (in-game) to mute/unmute them
 • In order to see which connected players have been muted, simply type !su or !selfunmute

"Boss" Plugin
 • Spawn locations are now displayed in a panel instead of being printed to your chat
 • Spawn locations will now remain displayed, even when bosses have already spawned or have been removed by The Director
 • An issue has been fixed where sometimes incorrect spawn locations were displayed due to game recomputing nav flow distances which causes it to shift locations

SourceTV
 • You're now allowed to connect to servers as a SourceTV spectator. Currently, slots are limited to 16 and it's only possible to connect to servers by connecting through console:
  • IP: eu1.ugaming.org:27050 | Server: unityGaming EU | Versus
  • IP: eu1.ugaming.org:27040 | Server: unityGaming EU | Versus II
  • IP: us1.ugaming.org:27050 | Server: unityGaming US | Versus
  • IP: us1.ugaming.org:27040 | Server: unityGaming US | Versus II

 • What is SourceTV?
  • SourceTV offers the ability to have an unlimited number of spectators watching online games based on the Source Engine. SourceTV spectators are invisible to players and can't interact with the running game in any way

General
 • Menu to selectively take control over a spawning tank is no longer being displayed to you
 • An rare issue has been fixed where AFK manager plugin would occasionally kick bots for idling

Have fun! :gentlemanrandy:

132 ความเห็น
Sir Jay 24 เม.ย. @ 12:30pm 
dont use this steam group as a friend collector, please
Sir Jay 22 เม.ย. @ 10:53am 
cant find you on banslist [bans.ugaming.org]. do you get a message when you try to join or something? please be more specific
Hatty3342 22 เม.ย. @ 10:34am 
Umm am i banned? i cant join any game
⁴⁰™Sɭʌƴɘʀ 18 ก.พ. @ 5:01pm 
:boomer:
Sir Jay 10 ธ.ค. 2020 @ 3:18pm 
:steamhappy: :retro_beer:
BBcito UwU 6 ธ.ค. 2020 @ 2:48pm 
La verdad es que me gustan jugar mucho en estos servidores
:GDNormal:
Me ayuda a mejorar mas
สมาชิกกลุ่ม
ผู้ดูแล
ผู้ช่วยดูแล
129
อยู่ในเกม
1,131
ออนไลน์
504 ในแช็ต
เข้าห้องแช็ต
ก่อตั้ง
2 มกราคม 2014
ภาษา
อังกฤษ
เกมที่เกี่ยวข้อง