STEAM GROUP
Translators' Lounge STSL
STEAM GROUP
Translators' Lounge STSL
41
IN-GAME
218
ONLINE
Founded
December 22, 2010
This topic has been locked
Ecoste Dec 4, 2016 @ 12:48pm
Got issues with translation
Please do not add, change or remove HTML-tags and/or %-markers in your suggestion

<p>Create Your Own Zany "Rube Goldberg" Devices! Go crazy with over 200 brand new gizmo-twistin' levels! Enjoy all-new elements, music, backgrounds and more. Start off in the Inventor's Training Camp to sharpen your skills.</p>

<p>Tự chính mình làm những con đường khờ dại bằng chiếc thiết bị cuả “Rube Goldberg” Trở nên điên khùng với hơn 200 cấp độ mới nhất! Thưởng thức tất cả những thành phần, âm nhạc, phần sau và nhiều thứ khác mới. Bắt đầu tại Trại Huấn Luyện của Inventor để nâng cao kỹ năng của bạn</p>

ive been trying everything reloging, but nothing helped. help pls ;_;
< >
Showing 1-4 of 4 comments
Max Dec 4, 2016 @ 12:57pm 
Hey,

I was able to submit your translation without any issues; the snippet you've posted is only a small part of the whole string, there's likely an HTML mismatch somewhere else in your translation.

If you post your full translation, I'll take a look.
Ecoste Dec 4, 2016 @ 12:58pm 
<p>Tự chính mình làm những con đường khờ dại bằng chiếc thiết bị cuả “Rube Goldberg” Trở nên điên khùng với hơn 200 cấp độ mới nhất! Thưởng thức tất cả những thành phần, âm nhạc, phần sau và nhiều thứ khác mới. Bắt đầu tại Trại Huấn Luyện của Inventor để nâng cao kỹ năng của bạn</p>
<p>Hãy sẵn sàng cho hành động nổ và xây dựng niềm vui sử dụng 100 awesome wacky phần -. Bao gồm cả tên lửa chai, pháo, bom, và robot </p>
<p>The Ultimate Brain-Teazing Puzzle game! Tiếp tục cuộc vui, nhưng không bao gồm các câu đố từ Crazy Machines:. Các Wacky Contraptions game</p>
</p>
</h2>Các tính năng chính:</h2>
</ul>
<li>mức độ hoàn toàn mới!</li>
<li>Nhãn hiệu yếu tố mới</li>
<li>Vui cho cả gia đình</li>
<ul>
guurgle Dec 4, 2016 @ 1:07pm 
Hello! I've fixed your translation... there were some mistakes (closed HTML-tags) near "KEY FEATURES". Feel free to use a diffchecker to find out what I changed.

<p>Tự chính mình làm những con đường khờ dại bằng chiếc thiết bị cuả “Rube Goldberg” Trở nên điên khùng với hơn 200 cấp độ mới nhất! Thưởng thức tất cả những thành phần, âm nhạc, phần sau và nhiều thứ khác mới. Bắt đầu tại Trại Huấn Luyện của Inventor để nâng cao kỹ năng của bạn</p> <p>Hãy sẵn sàng cho hành động nổ và xây dựng niềm vui sử dụng 100 awesome wacky phần -. Bao gồm cả tên lửa chai, pháo, bom, và robot </p> <p>The Ultimate Brain-Teazing Puzzle game! Tiếp tục cuộc vui, nhưng không bao gồm các câu đố từ Crazy Machines:. Các Wacky Contraptions game</p> <h2>Các tính năng chính:</h2> <ul> <li>mức độ hoàn toàn mới!</li> <li>Nhãn hiệu yếu tố mới</li> <li>Vui cho cả gia đình</li> </ul>
Last edited by guurgle; Dec 4, 2016 @ 1:13pm
Ecoste Dec 4, 2016 @ 1:10pm 
Thank You!!
< >
Showing 1-4 of 4 comments
Per page: 15 30 50