Greenlight sắp ngừng hoạt động
Cảm ơn vì đã đóng góp một phần cho lịch sử!

Kể từ 6 Tháng 6, 2017, Greenlight sẽ không chấp nhận những trò chơi mới và việc bình chọn đã bị ngừng lại.

Bắt đầu từ 13 Tháng 6, 2017, Steam Direct sẽ trở thành phương thức mới để các nhà phát triển đem trò chơi của họ lên Steam

Nhấn vào phần bên dưới để đọc thêm về quá trình chuyển giao sang Steam Direct.

Đọc thêm

Steam Greenlight
Thay đổi sắp tới của Steam Greenlight. Nhấn vào đây để tìm hiểu thêm.
Bài đăng gần đây
Bộ sưu tập tiêu biểu