กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Take On Helicopters

โปรไฟล์ _

Take On Helicopters

3,587 สมาชิก  |  47 อยู่ในเกม  |  977 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

<a href="http://bistudio.com/index.php/english/games/take-on-helicopters" style="margin-left:20px"><img src="http://takeonthegame.com/images/bohemia_btn.png" style="float: left;" /></a><a href="http://youtube.com/takeonthegame" target="_blank" class="socBtnPad"><img src="http://takeonthegame.com/images/youtube.png" width="35" height="35" style="float: left;" /></a><a href="http://twitter.com/takeonthegame" target="_blank" class="socBtnPad"><img src="http://takeonthegame.com/images/twitter.png" width="35" height="35" style="float: left;" /></a><a href="http://facebook.com/TakeOnTheGame" target="_blank" style="float: left;"><img src="http://takeonthegame.com/images/facebook.png" width="35" height="35" style="margin-right:20px;"/></a>

<strong>Helicopter game from Bohemia Interactive</strong>


Set above beautifully rich landscapes,
it challenges players to master an authentic flight model,
immersing the player in the role of a civilian helicopter pilot.

Taketo the air above two beautifully rich & expansive environments,
based upon real-world North American & South Asian terrain-data.

Takeon cutting-edge technology, helicopters modelled in stunning detail,
a large-scale, open-world sandbox & authentic flight dynamics...
<p align="center"><i>E3 2011 trailer:</i><object width="426" height="240"><param name="movie" value="http://youtube.com/v/JxLOCHrvoQI&hl=en&fs=1&hd=1&rel=1&fs=1&egm=0&border=0&feature=player_embedded"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://youtube.com/v/JxLOCHrvoQI&hl=en&fs=1&hd=1&rel=1&fs=1&egm=0&border=0&feature=player_embedded" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="426" height="240"></embed></object></p>

<h3>Key features:<font size=1><ul><li>Total Helicopter Experience - Both in the air & on the ground.</li>
<li>Authentic Flight Model - Incredibly realistic piloting experience.</li>
<li>Expansive Rich Environments - Two enormous terrains based upon real-world North American & South Asian data.</li>
<li>Range of Modern Helicopters - A variety of light, medium & heavy airframes & cockpits modelled with stunning detail.</li>
<li>Sandbox Single-Player Campaign - Offering a huge range of engaging helicopter gameplay.</li>
<li>Multiplayer Gameplay - Both cooperative & competitive scenarios available over LAN or internet; sling-load & winching physics.</li>
<li>Powefull Mission Editor - Design & create countless customisable scenarios using the intuitive & easy-to-use mission editor.</li>
<li>Detailed Weather Simulation - Dynamic time & weather affects flight model.</li>
<li>Completely extensible & moddable - Bring your own creations to life with advanced free-to-use tools.</li>
<li>Damage & Resource management - Accurate fuel & electrics simulation.</li>
<li>Detailed tutorials & carefully designed gameplay - Caters for new players & enthusiasts alike.</li></ul></font></h3>

Official website
Official forum
Developer's website

ภาพแทนตัว _

คลิกที่ภาพทางด้านล่างเพื่อเลือกเป็นภาพแทนตัวใหม่ในโปรไฟล์ของคุณประกาศ _
GC 2011 trailer:<object width="426" height="240">

<embed src="http://youtube.com/v/jaxJBTBp6Vg&hl=en&fs=1&hd=1&rel=1&fs=1&egm=0&border=0&feature=player_embedded" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="426" height="240"></embed></object>
ดูทั้งหมด 4 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

0 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Game Art _