Nhóm chính thức

GUNS 'n GUTS

Hồ sơ _

17 Thành viên  |  3 Đang chơi  |  8 Trên mạng  |  0 Đang trò chuyện nhóm

Không có thông tin nào được cấp.Thông báo _
Hello everyone,

Today I am releasing a quick hotfix to eliminate some minor bugs. I hope these fixes will help to provide a better user experience overall.

- Eric


Full Patch Notes:

Bug Fixes:
- Fixed some buttons not disappearing when the user exited the settings menu
- Fixed some buttons not re-appearing when the user navigated back to the settings menu
- Minor code optimizations
Để lại một bình luận
Để lại một bình luận
Để lại một bình luận
Để lại một bình luận

Sự kiện sắp tới _

0 sự kiện trong 2 tuần tới

Xem tất cả sự kiện