Nhóm chính thức

Frontline Zed

Hồ sơ _

1,774 Thành viên  |  26 Đang chơi  |  420 Trên mạng  |  1 Đang trò chuyện nhóm

Không có thông tin nào được cấp.Thông báo _
Frontline Zed is out now on Nintendo Switch!

A lot of people have been asking for a console version, and its now finally available!

The Nintendo Switch version includes all of the new content released so far this year (including ZiGen Science Facility and CrimPlex Prison Complex), with a 10% launch discount for a limited time.

Get it on the eShop in Europe and The Americas now: {ĐƯỜNG DẪN BỊ XÓA}

Để lại một bình luận

Sự kiện sắp tới _

0 sự kiện trong 2 tuần tới

Xem tất cả sự kiện