Nhóm chính thức

One Strike

Hồ sơ _

297 Thành viên  |  9 Đang chơi  |  81 Trên mạng  |  0 Đang trò chuyện nhóm

Không có thông tin nào được cấp.Thông báo _
Update Notes
 • Game Balacing:
  Dragon Nerfed:
  - Dragon move speed decreased by 16%
  - Dash range reduced in 50%
  - Number of shurikens per match reduced: 2 in Versus mode. In Single Player mode: 2, 1, 1 (Easy, Medium, Hard)

 • Bug Fixing:
  General Bugfixing.
Để lại một bình luận
Để lại một bình luận
Xem tất cả 2 bình luận
Xem 1 bình luận
Xem tất cả 6 bình luận

Sự kiện sắp tới _

0 sự kiện trong 2 tuần tới

Xem tất cả sự kiện