Nhóm chính thức

Underworld Ascendant

Hồ sơ _

12,055 Thành viên  |  251 Đang chơi  |  3,612 Trên mạng  |  31 Đang trò chuyện nhóm

Không có thông tin nào được cấp.Thông báo _


Hotfix Notes 4.3

- Fixed the brightness slider.
On new and old saves, you may need to go to the Options menu and readjust your brightness slider.

- Fixed the color vibrancy issue related to the brightness slider.

Known Issue:
- For the Upper Erebus side quest "Expel the Undead," the Animus may spawn outside of the area indicated on the map.
Xem tất cả 2 bình luận
Xem tất cả 18 bình luận
Xem tất cả 8 bình luận
Xem tất cả 26 bình luận
Xem tất cả 8 bình luận

Sự kiện sắp tới _

0 sự kiện trong 2 tuần tới

Xem tất cả sự kiện

Game Art _