Nhóm chính thức

In Death

Hồ sơ _

6,354 Thành viên  |  97 Đang chơi  |  1,730 Trên mạng  |  6 Đang trò chuyện nhóm

Không có thông tin nào được cấp.

Official Subreddit
Developer Blog


Thông báo _
  • Bugfix: Gabriel sometimes got stuck in invulnerable state
  • Bugfix: Two-handed crossbow mode disabled
Xem tất cả 7 bình luận
Xem tất cả 5 bình luận
Xem tất cả 2 bình luận
Xem tất cả 3 bình luận
Xem tất cả 16 bình luận

Sự kiện sắp tới _

0 sự kiện trong 2 tuần tới

Xem tất cả sự kiện