Nhóm chính thức

Dark and Light

Hồ sơ _

152,199 Thành viên  |  1867 Đang chơi  |  30,211 Trên mạng  |  249 Đang trò chuyện nhóm

Không có thông tin nào được cấp.Thông báo _
Hello Adventurers!

We'd like to apologize for the recent server issues. We have decided to permanently activate 2x harvest and exp starting on 9/4 at 12:00 AM Pacific Time. Servers will go down for 2-3 minutes at this time to implement the change. This will become the new standard base rate.

Thank you!
Xem tất cả 102 bình luận
Xem tất cả 82 bình luận
Xem tất cả 49 bình luận
Xem tất cả 16 bình luận
Xem tất cả 13 bình luận

Sự kiện sắp tới _

0 sự kiện trong 2 tuần tới

Xem tất cả sự kiện

Game Art _