Nhóm chính thức

Reign of Darkness

Hồ sơ _

4,776 Thành viên  |  127 Đang chơi  |  1,780 Trên mạng  |  33 Đang trò chuyện nhóm

Không có thông tin nào được cấp.Thông báo _
Hey folks,

Hope you're having a good day. The developer has released another stream, again continuing the work of transforming the UI from NGUI to UGUI. In this video he tackles problems with the floating text and much more.

Tune in and find out more on the link below!

Để lại một bình luận
Xem tất cả 3 bình luận

Sự kiện sắp tới _

0 sự kiện trong 2 tuần tới

Xem tất cả sự kiện