Nhóm chính thức

Dirty Bomb

Hồ sơ _

Dirty Bomb Official Steam Forums

176,953 Thành viên  |  4740 Đang chơi  |  37,072 Trên mạng  |  221 Đang trò chuyện nhóm

Splash Damage's first F2P title, a competitive multiplayer first person shooter.

No longer in active development but servers are still online and everything is free.

Join us on Discord
Sign-up to our Newsletter
Follow us on Reddit

Ảnh đại diện _

Nhấp chuột vào bất kỳ một trong các ảnh dưới đây để dùng nó làm ảnh đại diện cá nhân mới của bạn.Thông báo _
We're working on a whole bunch of new stuff! We'll share some here, but if you want to see if from the horse's mouth you can follow us in a load of places:

Newsletter: https://www.splashdamage.com/newsletter/

Facebook: https://www.facebook.com/splashdamage/

Twitter: https://twitter.com/splashdamage

Discord: https://discord.gg/splashdamage

Forums: https://forums.splashdamage.com/

Artstation: https://www.artstation.com/splashdamage

Reddit: https://www.reddit.com/r/splashdamage/

Come hang out!
Xem tất cả 18 bình luận
Xem tất cả 47 bình luận
Xem tất cả 76 bình luận
Xem tất cả 23 bình luận
Xem tất cả 13 bình luận

Sự kiện sắp tới _

0 sự kiện trong 2 tuần tới

Xem tất cả sự kiện