Nhóm chính thức

Heroes of Might & Magic III - HD Edition

Hồ sơ _

40,404 Thành viên  |  489 Đang chơi  |  6,761 Trên mạng  |  98 Đang trò chuyện nhóm

Không có thông tin nào được cấp.Thông báo _
Hello Heroes,

Update #4 is available since March 08th on Steam. Please let us know on this thread if you have issues with this new version.

H3HD - PC Patch #4
- Several bugs fixed (crashes)
Xem tất cả 359 bình luận
Xem tất cả 37 bình luận
Xem tất cả 44 bình luận
Xem tất cả 40 bình luận
Xem tất cả 50 bình luận

Sự kiện sắp tới _

0 sự kiện trong 2 tuần tới

Xem tất cả sự kiện